Valg av instituttstyrer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet


Det skal velges instituttstyrer for perioden 1. august 2011- 31. juli 2015. Valgene vil foregår elektronisk i perioden 4. mai kl 08:00 til og med 10. mai kl 15:00.

Sammensetning:

Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har vedtatt følgende sammensetning av instituttstyrene:

  • 3 vitenskapelig ansatte
  • 1 teknisk-administrativt ansatt
  • 2 student representanter
  • 1 ekstern representant

 

Kunngjøring av kandidater til instituttstyrene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet finner du her.

 

Informasjonsskriv   Valgreglement   Tidsplan   Manntallslister 

EKSTERNE REPRESENTANTER TIL INSTITUTTSTYRER VED SV-FAKULTETET.

Det enkelte instituttstyre skal ha 1 ekstern representant. De eksterne representantene oppnevnes av dekan etter forslag fra sittende instituttråd. Forslaget skal omfatte 3 menn og 3 kvinner.
De instituttansatte (ref. manntallslistene ifm instituttstyrevalget 2011) fremmer forslag til instituttledelsen v/kontorsjef om forslag til eksterne representanter. Kandidatene skal være forespurt og sagt seg villige, og det må gjøres rede for deres utdannings- og erfaringsbakgrunn.

INSTITUTTSTYRETS MANDAT
Instituttstyret har ansvar for å fastsette overordnede mål, prioriteringer og strategier for enheten innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivåers beslutninger.
Dette ivaretas ved at instituttstyret tar stilling til og vedtar:’
• Enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
• Budsjett og hovedfordeling med vekt på strategiske prioriteringer
• Saker av strategisk eller prinsipiell betydning
• Foreslå medlemmer til eget styre.
Instituttstyret vil selvsagt også inngå i institusjonelle og fakultære prosesser rundt universitetets overordnede strategi og fakultetets handlingsplaner.

Instituttleder er sekretær for styret og har ansvar for saksutredninger og å fremme forslag til vedtak. Det innkalles til møte 4-6 ganger i året, utover dette kun når styreleder og instituttleder sammen mener særlige hensyn tilsier ekstraordinært møte.

Instituttrådet sender forslag til eksterne representanter til dekan v/saksbehandler innen 1. juni 2011.
Instituttleder vil fastsette inter frist ved hvert institutt tilpasset de ulike instituttråds møter.

Eksterne representanter til fakultets- og instituttstyre - fremdriftsplan
 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (15.04.2011)

Skriv ut artikkel print symbol