Valg av fakultetsstyrer og museumsstyre


Vi minner om nominasjonsfristen for kandidater til fakultetsstyrer og museumsstyret.

Valgresultat

Det skal velges fakultetsstyrer og museumsstyre for perioden 1. august 2011- 31. juli 2015.

Sammensetning:

Universitetets styre har i sak US 53/10 vedtatt følgende sammensetning:

Fakultetsstyrene:

 • fire vitenskapelig ansatte, hvorav ett kan være midlertidig ansatt *
 • to studenter
 • en teknisk-administrativt ansatt
 • to eksterne medlemmer, hvorav en kan være fra annen intern enhet

og varamedlemmer i rekkefølge.

* hvis det er over 25 % midlertidig ansatte, noe det er ved samtlige fakultet.

Museumsstyret:

 • fire vitenskapelig ansatte, hvorav en kan være midlertidig ansatt *
 • to studenter
 • to teknisk-administrativt ansatte
 • to eksterne medlemmer, hvorav 1 kan være fra annen intern enhet

og varamedlemmer i rekkefølge.

* hvis det er over 25 % midlertidig ansatte på museet, noe det ikke er.


Det skal velges:

Fakultetsstyret HF

Følgende sammensetning er valgt:

 • fire medlemmer fra undervisnings- og forskerpersonalet
 • ett medlem fra teknisk-administrativt ansatte


og varamedlemmer i rekkefølge.


Fakultetsstyret SV

Følgende sammensetning er valgt:

 • fire medlemmer fra undervisnings- og forskerpersonalet
 • ett medlem fra teknisk-administrativt ansatte

og varamedlemmer i rekkefølge.

* Styremedlemmet velges for ett år.
 

Fakultetsstyret TN

Følgende sammensetning er valgt:

 • tre medlemmer fra undervisnings- og forskerpersonalet, fast ansatte
 • ett medlem fra undervisnings- og forskerpersonalet, midlertidig ansatte*
 • ett medlem fra teknisk-administrativt ansatte


og varamedlemmer i rekkefølge.

* Styremedlemmet velges for ett år.

Museumsstyret:

 • fire medlemmer fra undervisnings- og forskerpersonalet
 • to medlemmer fra teknisk-administrativt ansatte


og varamedlemmer i rekkefølge.

Stemmegivning:

Valgene avholdes som flertallsvalg.
Avstemmingen foregår slik:

 • undervisnings- og forskerpersonalet, fast tilsatte stemmer på kandidater fra sin gruppe*
 • undervisnings- og forskerpersonalet, midlertidig tilsatte stemmer på kandidater fra sin gruppe*
 • teknisk- administrativt ansatte stemmer på kandidater sin gruppe

* gjelder fakultetsstyret ved TN-fakultetet. Ved AM, HF-fakultetet og SV-fakultetet er undervisnings- og forskerpersonalet en gruppe.
Du kan krysse av inntil det antall kandidater som skal velges.
Du kan stemme blankt ved å trykke på knappen ”Blank stemme”, eller ved å levere en ukrysset stemmeseddel.

  Election of faculty boards and museum board

Please note the deadline for nominating candidates to the faculty boards and the museum board.

Faculty boards and the museum board are to be elected for the period of August 1, 2011 to July 31, 2015. The elections take place as electronic elections in the period from April 7-13, 2011.

Click the link below to vote:
https://idp.feide.no/simplesaml/module.php/feide/preselectOrg.php?HomeOrg=uis.no&ReturnTo=https://valg.usit.no/uis/valg/login.doComposition of the boards:

The University Board has adopted the following composition (Resolution no. US 53/10):

Faculty Boards:

• four academic staff, of whom one can be temporarily employed *
• two students
• one technical-administrative employee
• two external members, of whom one can come from another internal unit

and deputies in this order.

* If there are more than 25% temporary employees.

Museum Board:

four academic staff, of whom one can be temporarily employed *
two students
two technical-administrative staff
two external members, of whom one can come from another internal unit

and deputies in this order.

* If there are more than 25% temporary staff at the museum.

To be elected:

Faculty Board HF

The following composition applies:

• four members from the academic staff
• one member from the technical-administrative staff

and deputies in this order.


Faculty Board SV

The following composition applies:

four members from the academic staff
one member from the technical-administrative staff

and deputies in order.

* The board member is elected for one year.

Faculty Board TN

The following composition applies:

• three members from the tenured academic staff
• one member from the temporary academic staff *
• one member from the technical-administrative staff

and deputies in this order.

* The board member is elected for one year.

The Museum Board:

• four members from the academic staff
• two members from the technical-administrative staff

and deputies in order.

Voting:
Elections are conducted by majority vote.
Voting takes place as follows:

• tenured academic staff vote for candidates from their group *
• temporary academic staff vote for candidates from their group *
• technical-administrative staff vote for candidates from their group

* this applies to the Faculty Board of the TN.
At AM, the Faculty of the Humanities and the Social Sciences the academic staff constitute one group.
You can choose candidates up to the stipulated number.
You can deliver a blank ballot by pressing the button "Blank ballot", or by handing in a blank ballot paper.


Sist oppdatert av (14.04.2011)

Skriv ut artikkel print symbol