Rammeverk for internasjonal virksomhet ved UiS


Arbeidet med internasjonalisering av utdanningen er solid forankret i nasjonal og internasjonal strategi, lover og forskrifter, samt i planer og øvrig rammeverk for institusjonen.

Institusjonell forankring:

Rapport fra arbeidsgruppe 20.02.2009:
Status for den internasjonale virksomheten ved UiS
- anbefaling om videre strategier, mål og tiltak

US 31/2010 Styresak om etablering av Internasjonalt kontor:

Universitetets strategi 2013-2020 og fakultetenes handlingsplaner

Regelsamling for Universitetet i Stavanger


Nasjonal lovgivning og meldinger:

Lov om universiteter og høyskoler (1. august 2005)

Stortingsmelding nr. 27 (2000-2001):
Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning

Stortingsmelding nr. 7 (2007-2008):
Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning. Kapittel 7: Internasjonalisering

Stortingsmelding nr. 14 (2008-2009):
Internasjonalisering av utdanninga


Internasjonale avtaler og konvensjoner:

Bolognaprosessen - European Higher Education Area

EU og EØS

Nordisk samarbeid

Bilaterale avtaler

Lisboakonvensjonen


 


Sist oppdatert av Trym Holbek (24.02.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Rammeverk og planer

Utdanningsutvalget (UU) er rådgivende organ for internasjonale saker. UU skal overvåke internasjonal utdanningspolitikk og gi råd om studiekvalitet i et internasjonaliseringsperspektiv.

Prorektor har et særskilt ansvar for oppfølging av internasjonal strategi ved Universitetet i Stavanger.