Interne styremedlemmer / Election of internal board members


Styret ved UiS består av rektor, prorektor, to medlemmer fra undervisnings- og forskerpersonalet (hvorav ett medlem fra gruppen midlertidig ansatte), ett medlem fra teknisk-administrativt tilsatte, to studenter og fire eksterne medlemmer (oppnevnes av departementet).

Valgresultat

Valget vil bli gjennomført som elektronisk valg i perioden 17. - 23. mars 2011. Valget stenges kl. 15.00.

Det skal velges:

 • ett medlem fra undervisnings- og forskerpersonalet, fast tilsatte
 • ett medlem fra undervisnings- og forskerpersonalet, midlertidig tilsatte *
 • ett medlem fra teknisk-administrativt tilsatte

og varamedlemmer i rekkefølge.

* Siden midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling utgjør mer enn 25 % av de ansatte i undervisnings- og forskerstilling ved UiS skal denne gruppen ha ett av styremedlemmene fra de ansatte i undervisnings- og forskerstilling, jf. Universitets- og høgskolelovens § 9-4 nr. 2.

Slikt styremedlem velges for ett år.

Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i dette verv i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden (Jf. skriv fra departementet ePhorte 2011/247).

Presentasjonsmøter med kandidatene:

 • Vitenskapelig ansatte (faste): 14. mars 2011 - kl. 09.00, Kjell Arholms hus, KA-A2
 • Vitenskapelig ansatte (midlertidige): 14. mars 2011 - kl. 10.30, Kjell Arholms hus, KA-A2
 • Teknisk-administrative: 14. mars 2011 - kl. 13.00, Kjell Arholms hus, KA-A2


Stemmegivning:

Valget avholdes som flertallsvalg.

Avstemmingen foregår slik:

 • undervisnings- og forskerpersonalet, fast tilsatte stemmer på kandidater fra sin gruppe
 • undervisnings- og forskerpersonalet, midlertidig tilsatte stemmer på kandidater fra sin gruppe
 • teknisk- administrativt ansatte stemmer på kandidater sin gruppe

På stemmeseddelen kan velgeren krysse av inntil det antall personer som det skal velges, dvs. sette ett kryss.

Du kan stemme blankt ved å trykke på knappen ”Blank stemme”, eller ved å levere en ukrysset stemmeseddel.

 


The University Board consists of the Rector, the Pro-Rector, two members of the academic staff (off which one member from the group temporary employees), a member of the technical-administrative staff, two students and four external members (appointed by the ministry).

The following candidates are nominated:

The election will be held by electronic ballot in the period March 17 – 23, 2011. The election closes at 15.00.

To be elected are:

 • one member from tenured academic staff
 • one member from temporary academic staff
 • one member from technical-administrative staff and their deputies in this order.

* Since temporary staff in academic positions constitute more than 25% of all academic staff at UiS, this group will elect one member, see the University and College Act § 9-4 No. 2
Such members shall be elected for one year.
No one can be re-elected as a board member if he or she will have served in this position for a continuous period of eight years at the beginning of the new election period (Cf. letter from the Ministry ePhorte 2011/247).

Voting:

The election will be held by majority vote.

Voting takes place as follows:

 • tenured academic staff vote for candidates from their group temporary academic staff vote for candidates from their group technical-administrative staff vote for candidates from their group
 • On the ballot paper the voter puts a cross against the number of persons to be
 • elected, i.e. one cross only.

You can vote blank by pressing the button "Blank ballot," or by handing in an unmarked ballot.


Sist oppdatert av (23.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol