Ny runde med Bofu på SV


Fakultetsrådet ved SV hadde en ny runde med diskusjoner knyttet til Bofu under sitt møte 12. mai. Kravet om økt opptak samtidig med reduksjon i antall årsverk var en av utfordringene som ble tatt opp.

-Dette er ikke et enkelt regnestykke, sa dekan Marit Boyesen, da rådet drøftet forholdet mellom kravet om økt opptak på godt søkte og nasjonalt prioriterte studier parallelt med reduksjon i antall årsverk.

Åtte årsverk, tilsvarende 4,8 millioner kroner, må spares inn ved SV-fakultetet innen 2012.

For å få et bedre økonomisk handlingsrom, som er målet med Bofu (Balansert omstilling for utvikling), må en mindre andel av de totale inntektene være bundet opp til lønnskostnader. I 2009 reduserte SV lønnsandelen med 3,1 prosent, fra 98,4 prosent i 2008 til 95,3 prosent.

En annen hovedutfordring er en forventet vekst på nasjonalt prioriterte bachelorstudier som står i motsetning til fakultetets høyt prioriterte strategiske mål om oppbygging av master- og phd-studier.

Mest søkte studier ved UiS
Hva som må til for at aktiviteten ved fakultetet både skal styrkes og reduseres på samme tid, ble ivrig debattert under møtet.

Fakultetsdirektør Lone Litlehamar presenterte nøkkeltall fra SV-fakultetet som viste at fakultetet fremhever seg med sin aktivitet på UiS på flere måter. Blant annet har SV et høyt studenttall, med hele 3243 registrerte studenter, som er 47 prosent av alle studentene ved UiS.

SV hadde også mange godt søkte studier ved søknadsfristens utløp i april. Hele syv av de ti mest søkte studiene ved UiS er på SV-fakultetet. På toppen troner bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, tett etterfulgt av bachelorstudiene i sykepleie, sosialt arbeid, sosiologi og barnevern. På syvende og åttende plass ligger bachelorstudiene i reiselivsledelse og i regnskap og revisjon.

-Det er veldig gledelig at SV- fakultetet har syv av de ti mest søkte studiene ved UiS, kommenterte dekan Marit Boyesen under møtet.

Også når det gjelder antall studenter per faglig og administrativ ansatt skiller SV seg ut. I 2009 hadde faglig ansatte ved fakultetet i gjennomsnitt 18,8 studenter hver, mens tallet for UiS totalt var på 13,4 og for universiteter i landet var tallet 8,2. Administrativt ansatte ved SV hadde i gjennomsnitt 79,8 studenter hver.

Studentgjennomstrømning
Tall for studiepoengproduksjon viser at gjennomsnittet for SV-fakultetet var 43 studiepoeng per student i 2009, mens gjennomsnittstallet ligger på 40 ved universiteter ellers i landet.

Flere medlemmer i fakultetsrådet stilte spørsmål ved studiepoengproduksjonen ved SV og etterlyste en systematisk kartlegging av studentgjennomstrømningen for å øke denne.

Noen rådsmedlemmer talte for at utviklingen med å redusere lærekrefter og sammenslåinger av fag ikke er veien gå. Et bedre alternativ kunne være å sette inn flere lærekrefter på godt søkte fag og derigjennom øke trivsel og graden av student-gjennomstrømning. Andre forslag var å gjøre om noen heltidsstudier til deltidsstudier for å møte studentenes behov bedre.

Fakultetsrådet drøftet også flere av de iverksatte tiltakene, deriblant effektivisering og omstrukturering av utdanninger.

Trangt om plassen
Også byggsituasjonen for SV-fakultetet ble diskutert under møtet. Med nytt SV-bygg utsatt på ubestemt tid av UiS-styret, er dette en vanskelig sak for fakultetet. Kapasiteten ved flere av byggene SV disponerer er sprengt, noe som går på bekostning av rom til både studenter og ansatte.

Andre saker på møtet dreide seg om prosjektaktiviteten ved SV-fakultetet, søkertallene for studieåret 2010/2011, handlingsplanen for forskerutdanningen og regnskap. Dekanen orienterte også om styrevedtaket om styring og ledelse.

Les også SV behandlet Bofu på fakultetsråd

Sakspapirene til fakultetsrådet 12.05.2010
 


Sist oppdatert av Silje Stangeland (14.05.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Dekan Marit Boyesen ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Dekan Marit Boyesen ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet er glad for at syv av de ti mest søkte studiene ved UiS er på SV-fakultetet.
Balansert omstilling for utvikling

UiS har større aktivitet enn penger. Derfor har styret igangsatt prosjektet Balansert omstilling for utvikling (Bofu) som skal gå over tre år.

Denne nettsiden vil bli fortløpende oppdatert med informasjon om fremdrift. Ledere ved hver enhet har ansvar for informasjon om omstilling for sin egen enhet.

Tjenestemannsorganisasjonene blir løpende orientert av sentralt hovedavtaleutvalg.

Se menyen til venstre for mer informasjon.