Ny styrings- og ledelsesordning på UiS


På styremøtet i dag 25. mars la universitetsdirektøren i samråd med rektor fram et forslag om en ny styrings- og ledelsesmodell ved UiS. Forslaget ble vedtatt med mindre endringer. Den nye styrings- og ledelsesordningen vil gjelde fra 1. januar 2011.

På dagens styremøte for Universitetet i Stavanger som ble avholdt ved Arkeologisk museum, ble det blant annet lagt fram sak om styring og ledelse – sak 32/10. Det har kommet inn 40 høringsuttalelser på denne saken, og universitetsdirektøren la fram et omforent forslag som imøtekommer rektoratets og ansattes anbefalinger på følgende punkter:

  • Todelt ledelse med valgt rektor på institusjonsnivå
  • Enhetlige, tilsatte ledere på fakultets- og instituttnivå
  • Styrer på fakultets- og instituttnivå

Råd erstattes av styrer
Forslaget om ny ordning for styring og ledelse ved UiS ble diskutert omfattende, men ble vedtatt med mindre korrigeringer. Følgende forslag, punkt 1 A i sak 32/10, ble vedtatt med to motstemmer:

  • Det etableres styrer på nivå 2 og 3. Styrene skal primært ha et fagstrategisk ansvar, herunder et budsjettansvar, og fatter vedtak i slike saker. Universitetsstyret oppnevner eksterne medlemmer etter forslag fra fakultetsstyrene/museumsstyret. Fakultetsstyret oppnevner eksterne medlemmer til institutt/senterstyrene. Styrene velger selv sin leder, og dekanene/museumsdirektøren og institutt-/senterledere er sekretærer for sine respektive styrer.

Representantene for de ansatte roste det omforente forslaget til ny ledelsesmodell som de mener vil skape ro i organisasjonen. Det ble nevnt at de ansatte med styrer vil lettere føle seg som deleiere i beslutningene som tas ved UiS.  

De to eksterne styremedlemmene Christina Ullenius og Åge Rosnes stemte imot at det skulle etableres styrer på fakultets- og instituttnivå. De deler bekymringen om at styrer på underliggende nivå kan svekke institusjonsstyrets innflytelse. Faren for en utydelig maktfordeling er til stede, noe som øker risikoen for konflikter. Det ble også trukket fram noen praktiske problem med ordningen.

Resten av forslagene i punkt 1 og 3 ble vedtatt enstemmig. Punkt 2 ble vedtatt med tillegg slik at endelig vedtak punkt 2 er:

  • Styret ber om å få seg forelagt sak om fastsetting av mandater, instrukser og rutiner i styremøte 10. juni 2010. Herunder kostnads- og konsekvensutredning. Styrets strategiske overordnet styring må ikke svekkes. I forhold til ordningen med råd skal ikke styrene medføre økt byråkrati.


Gode resultater for 2009
Økonomi og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø gikk gjennom rapportdelen i Rapport og planer (2009–2010) som viser at UiS har i store trekk nådd målsettingene universitetet hadde for 2009. I rapporten går det fram at UiS har nådd målene både på primærsøkere per studieplass og for antall registrerte studenter. UiS har også økt studiepoengproduksjonen.
Også når det gjelder forskning er tallene gode. Vi har økt antallet stipendiater og antall uteksaminerte doktorgradskandidater steg fra 12 i 2008 til 29 i 2009.

Når det gjelder planer for 2010 vil styret og ledelsen ha særlig fokus på å konkretisere utviklingsideen om ”Norges nyskapingsuniversitet” og en tydeligere faglig profilering. Nasjonalt strategisk samarbeid med prioritet på Sørvestlandet (Agder, Rogaland, Hordaland) og Nordområdene (UiT) er også noe som skal vektlegges. Styret godkjente Rapport og planer (2009–2010) med merknader, slik at det endelige vedtaket lyder:

  • Styret godkjenner Rapport og planer (2009-2010), og vil særlig påpeke den positive utviklingen for en del viktige parametere for videreutviklingen av UiS som universitet. Styret ser behovet for fortsatt innsats for å oppnå ekstern finansiering fra Norsk forskningsråd og EU og fortsatt innsats for å bedre gjennomstrømmingen og minske frafallet av studenter.

Ny organisering av internasjonal virksomhet
Aldri har søkingen fra utlandet til UiS og innslaget av internasjonale studenter vært større. Studentundersøkelser viser også at de internasjonale studentene trives godt ved UiS. For at UiS skal kunne legge mer vekt på internasjonaliseringsområdet ble det lagt fram for styret et forslag til vedtak om å styrke arbeidet ved å organisere et sentralt internasjonalt kontor for administrative støttetjenester. Denne aktiviteten legges til Utdanningsavdelingen og leder for enheten rapporterer til utdanningsdirektøren. Forslaget ble vedtatt.

Studenthus vedtatt
I sak 30/10 om husleie og bygg har universitetsdirektøren i samråd med rektor og dekaner kommet fram til at UiS i en presset økonomisk situasjon bør vedta å utsette SV-bygget inntil videre. Saken ble vedtatt, men studentrepresentantene stemte imot forslaget om å utsette byggingen av SV-bygget. Resten av sak 30/10 ble vedtatt enstemmig, slik at universitetsdirektøren nå har klarsignal til å starte bygging av studenthus på campus. I vedtaket heter det også at UiS skal leie areal i Bjergsted og inngå kontrakt med ENTRA om leie i bygget der Oljedirektoratet holder til.

Styret ble orientert om status i saken om Balansert Omstilling for Utvikling (BOfU) og de ulike enhetene har rapportert til universitetsdirektøren hvordan de legger opp arbeidet. Universitetsdirektøren har vurdert at arbeidet er godt i gang og på styremøtet i juni vil de ulike enhetene legge fram rapporter for styret slik at nye vedtak kan gjøres.
Øvrige saker ble vedtatt med mindre endringer.

Les mer:
Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 25. mars 2010
 


Sist oppdatert av (26.03.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Arkeologisk museum.
Styremøte ble holdt på Arkeologisk museum.
Balansert omstilling for utvikling

UiS har større aktivitet enn penger. Derfor har styret igangsatt prosjektet Balansert omstilling for utvikling (Bofu) som skal gå over tre år.

Denne nettsiden vil bli fortløpende oppdatert med informasjon om fremdrift. Ledere ved hver enhet har ansvar for informasjon om omstilling for sin egen enhet.

Tjenestemannsorganisasjonene blir løpende orientert av sentralt hovedavtaleutvalg.

Se menyen til venstre for mer informasjon.