Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 25. mars 2010


Det holdes møte i Styret for UiS torsdag 25. mars kl. 09.00 på Arkeologisk museum.

Saksdokumentene kan lastes ned i pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Innkalling til styremøte 25. mars 2010

Informasjonsutveksling:
• StOr
• SiS
• Tjenestemannsorganisasjonene
• Ledelsen


Presentasjon:
• Orientering og omvisning i Arkeologisk museum


Saksliste:
US 26/10: Godkjenning av innkalling og saksliste

US 27/10: Godkjenning av møtebok 12. februar 2010

US 28/10: Rapport og planer (2009-2010) (V)

US 29/10: Orientering om Balansert Omstilling for Utvikling (BOfU) (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5

US 30/10: Husleige og bygg (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

US 31/10: Internasjonal virksomhet – styring og organisering (V)

US 32/10: Styring og ledelse ved Universitetet i Stavanger
Vedlegg

US 33/10: Utdanningsutvalet – mandat og samannsetjing (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 34/10: Doktorgradsutvalgene – mandat og sammensetning(V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

US 35/10: Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5

US 36/10: Klagesak – skriftlig irettesettelse - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 37/10: Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Det humanistiske fakultet – unntatt offentlighet unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25)

US 38/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Sven David Johannes Häger - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13) (V)

US 39/10: Tildeling av graden philosophiae doctor - Erik Paulsen - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13) (V)

US 40/10: Styrets møteplan 2010-2011 (V)

US 41/10: HMS-rapport 2009 (O)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

US 42/10: Tilbakemelding til styret om forsinket sensur høsten 2009 (O)

US 43/10: Årsmelding for Klagenemnda 2009 (O)
Vedlegg

US 44/10: Årsrapport 2009 - Forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger og IRIS AS (O)
Vedlegg

US 45/10: Fullmaktssaker (O)
Vedlegg

US 46/10: Orienteringssaker (O)
Vedlegg

Eventuelt
 


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (16.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Balansert omstilling for utvikling

UiS har større aktivitet enn penger. Derfor har styret igangsatt prosjektet Balansert omstilling for utvikling (Bofu) som skal gå over tre år.

Denne nettsiden vil bli fortløpende oppdatert med informasjon om fremdrift. Ledere ved hver enhet har ansvar for informasjon om omstilling for sin egen enhet.

Tjenestemannsorganisasjonene blir løpende orientert av sentralt hovedavtaleutvalg.

Se menyen til venstre for mer informasjon.