Vedtok omstillingsplan


UiS-styret vedtok i dag omstillingstiltak for hele universitetet. Årsstudiene i fransk, spansk og tysk blir ikke nedlagt.

Tiltakene er beskrevet i en handlingsplan for Det treårige programmet Balansert omstilling for utvikling (Bofu). Planen inneholder noen tiltak som får umiddelbar virkning og andre som krever mer utredning. Alle enheter omfattes av handlingsplanen, som er basert på innspill fra hele Universitetet og en uavhengig, ekstern rapport fra Dovre Group AS.

Handlingsplanene for Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Arkeologisk museum og alle andre enheter, ble vedtatt med mindre merknader.

Bevarer årsstudier i språkfag
For Det humanistiske fakultet fremmet prorektor Egil Gabrielsen et alternativt forslag som ble enstemmig vedtatt. Forslaget går ut på nedlegging av bachelorprogrammene i fransk og tysk og nullopptak i årsstudiene i fransk, spansk og tysk. Det innebærer at årsstudiene beholdes, men at det ikke tas opp nye studenter til høsten.

Bachelor i spansk har aldri vært tilbudt. Det skal nå utarbeides en plan som ser på bruk av språkkompetansen i andre studieprogram ved UiS, deriblant de nye grunnskoleutdanningene, etter- og videreutdanning og nettstudier. Planen legges frem på styremøtet i juni.

Styret vedtok også at Hum må reorganisere og effektivisere lærerutdanningen. Institutt for musikk og dans må øke opptaket i 2010 og ta ansvar for musikk i grunnskoleutdanningen. Videre står det at fakultetet må vurdere reduksjon av to årsverk når de to første tiltakene er gjennomført.

Gabrielsen påpekte innledningsvis at språkfagene i flere år har slitt med dårlig produksjon.

- Vi er likevel i en fase der vi skal følge opp styrevedtak om et nytt lektorprogram og vi får nye grunnskoleutdanninger der vi samarbeider med andre institusjoner om å tilby fremmedspråk, sa han.

Takket for god oppslutning
Universitetsdirektør Per Ramvi takket studenter og ansatte for god oppslutning om Bofu.

- Men forslagene som er kommet inn varierer og det vil bli stilt ytterligere krav. Hittil er Hum det fakultetet som har lagt frem mest konkrete tiltak og dermed fått mest oppmerksomhet. Vi vil videre se på prosjekter på tvers av fakultetene som kan gi effekt i Bofu-sammenheng, opplyste Ramvi.

Mer informasjon:

Innkalling og saksdokumenter for styremøtet 12. februar 2010
Språkfag opp i styret

 


Sist oppdatert av (16.02.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde fra styrerommet
Bofu-tiltakene som ble vedtatt i dag skal bidra til frigjøring av midler fra eksisterende aktiviteter for å sikre fremtidig kvalitet på de områder UiS prioriterer høyest og har best forutsetninger for å lykkes med.
Balansert omstilling for utvikling

UiS har større aktivitet enn penger. Derfor har styret igangsatt prosjektet Balansert omstilling for utvikling (Bofu) som skal gå over tre år.

Denne nettsiden vil bli fortløpende oppdatert med informasjon om fremdrift. Ledere ved hver enhet har ansvar for informasjon om omstilling for sin egen enhet.

Tjenestemannsorganisasjonene blir løpende orientert av sentralt hovedavtaleutvalg.

Se menyen til venstre for mer informasjon.