Språkfag opp i styret


Styret ved UiS behandler fredag 12. februar universitetsdirektørens forslag om nedlegging av tre studietilbud i fremmedspråk: Bachelor, årsstudium og fordypning i fransk, spansk og tysk.

Selv om de nåværende studiene foreslås lagt ned, mener universitetsdirektøren at videre bruk av språkkompetansen må vurderes nøye. Han peker spesielt på bruk av språk i andre utdanninger, etter- og videreutdanning og nettilbud.

Fremmedspråksaken er en del av den pågående Bofu-prosessen ved UiS, og i sakspapirene vises det til at en av hovedutfordringene ved Det humanistiske fakultet de siste fire-fem årene har vært sviktende studenttilstrømning på flere av fakultetets studietilbud, deriblant språkfagene, og følgelig sviktende inntekter, på noen av fakultetets sentrale studietilbud.

Tar hensyn til utvikling
Universitetsdirektøren mener fakultetet i sitt nedleggingsforslag tar nødvendig hensyn til denne utviklingen. Dette er etter universitetsdirektørens vurdering også i tråd med føringene som tidligere er gitt av styret i vedtak om nullopptak, og føringer på å vurdere nedleggelse, på språkstudier i forbindelse med opptaksrammene for 2008 (tysk og fransk bachelor), 2009 (tysk og fransk bachelor) og 2010 (fransk og spansk årsstudium). Et ledd i denne nedleggingsprosessen vil etter universitetsdirektørens vurdering være å nullstille opptaket til alle de berørte studiene allerede fra høsten 2010.

Universitetsdirektøren mener det er viktig å understreke at det i forbindelse med forslaget om nedlegging ikke er planlagt oppsigelser, men omplassering av årsverkene. I tråd med innspill fra NTL mener universitetsdirektøren at videre bruk av fremmedspråkkompetansen må vurderes nøye, herunder språk som fag inn i andre utdanninger, språk som EVU-tilbud, nettilbud m.v.

Les mer:
Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 12. februar 2010


Sist oppdatert av (08.02.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Balansert omstilling for utvikling

UiS har større aktivitet enn penger. Derfor har styret igangsatt prosjektet Balansert omstilling for utvikling (Bofu) som skal gå over tre år.

Denne nettsiden vil bli fortløpende oppdatert med informasjon om fremdrift. Ledere ved hver enhet har ansvar for informasjon om omstilling for sin egen enhet.

Tjenestemannsorganisasjonene blir løpende orientert av sentralt hovedavtaleutvalg.

Se menyen til venstre for mer informasjon.