Fremtidig styrings- og ledelsesmodell ved UiS - ny høringsfrist


Det er sendt ut et høringsnotat om fremtidig styrings- og ledelsesmodell ved UiS. Alle ansatte oppfordres til å delta i høringen. Høringsfristen på denne saken er nå utsatt til mandag 22. februar.

Saken vil bli diskutert i styreseminaret den 11. februar, men det tas nå sikte på styrebehandling den 25. mars.

Høringen er et ledd i oppfølgingen av styrets vedtak i sak 96/08 (pdf - 4,1 mb)

Høringsinstansene bes om å gi en kortfattet og konkret av de tre alternative styrings- og ledelsesmodellene som presenteres i høringsnotatet:

• Valgte, enhetlige ledere og styrer på alle nivå
• Videreutvikling av dagens modell: Tilsatte ledere i kombinasjon med fakultets- og instituttstyrer
• Tilsatte ledere på alle nivå

I tillegg kan om ønskelig høringsuttalelsene inneholde vurdering av andre modeller.  Anbefalingene bør være velegrunnet slik at vurderingsgrunnlaget kan tas med i den videre saksbehandlingen frem mot styreseminaret og styremøtet, jf. vurderingskriterier i kapittel 9 i høringsnotatet.

Høringsuttalelser sendes til underdirektør Tore Bjørn Hatleskog, e-post torebjorn.hatleskog@uis.no

Høringsbrev - fremtidig styrings- og ledelsesmodell ved UiS (pdf - 7,8 mb)


Sist oppdatert av (14.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol