Formalisert varsling


Formalisert varsling betyr at du ikke bare sier fra, men at du leverer inn et skjema om det kritikkverdige forholdet. Gjennom formalisert varsling gir du universitetet bedre mulighet til å håndtere forholdet det varsles om.

Bruk skjema for varsling

Skal du gi formalisert varsel bruker du dette skjemaet:

Intern varsling ved UiS - Meldeskjema 


Hvor skal du sende skjemaet?

Ansatte sender skjemaet til nærmeste leder eller tillitsvalgt/verneombud.

Studenter sender skjemaet til juridisk rådgiver ved Utdanningsavdelingen.

 

Forsvarlig varsling

Påstander om kritikkverdige forhold kan være en belastning både for den det varsles om, for kollegaer, den enkelte, miljøet på arbeids-/studieplassen og for universitetet.

For universitetet vil ubegrunnede varslinger kunne føre til stor og kanskje uopprettelig skade. For å unngå dette skal den som varsler derfor velge en forsvarlig fremgangsmåte. Hva som er forsvarlig fremgangsmåte beror på en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering. Vurderingstemaet vil i hovedsak være om varsler har saklig grunnlag for kritikken og om vedkommende har tatt tilbørlig hensyn til universitetets legitime interesser med hensyn til måten det varsles på. Reglene om taushetsplikt, ærekrenkelse mv i andre lover gjelder uten hensyn til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 2-4.

Vurderingsmomenter for om varslingen har vært forsvarlig vil bl.a være:

  • om den som varsler var i god tro om at det forelå kritikkverdige forhold
  • om varsler først har tatt saken opp internt før den ble brakt videre til tilsynsmyndighet
  • i hvilken grad det er snakk om forhold som har allmenn interesse

 


Bruk av media

Medieoppslag ved varsling kan skade universitetet unødig. Før du går til media, må du derfor vurdere følgende:

  • Er det grunn til å tro at det faktisk foreligger kritikkverdige forhold?
  • Er det hensiktsmessig å si fra internt først?
  • Har andre utenfor universitetet berettiget interesse av å få vite om forholdene?

 

Forsvarlig varsling skal ikke gjengjeldes

Gjengjeldelse mot den som varsler i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser og universitetets interne prosedyrer er forbudt. Det betyr at universitetet ikke kan reagere på forvalig varsling med oppsigelse, avskjed, suspensjon, ordensstraff, trakassering, utstøtning, fratakelse av oppgaver eller andre negative reaksjoner som innebærer straff eller sanksjoner.

Varsler må likevel tåle saklige motargumenter eller motbevis knyttet til de kritikkverdige forholdene.

Ansatte som opplever gjengjeldelse må si fra til nærmeste leder eller leder på neste nivå som straks skal behandle et slikt tilfelle. Skulle en student oppleve gjengjeldelse ved varsling må vedkommende si fra til juridisk rådgiver i Utdanningsavdelingen som behandler saken.

Det er universitetet som må vise at en gjengjeldelse ikke har skjedd hvis du som varsler hevder å ha blitt møtt med en gjengjeldelse, se Arbeidsmiljøloven § 2-5 nr 1.


 


Anonymitet?

Vær oppmerksom på at anonymitet kan begrense muligheten vår til å gjøre noe med de kritikkverdige forholdene. Et godt alternativ til anonymitet er at du ber om at navnet ditt blir holdt konfidensielt.


Sist oppdatert av Gry Åse Tjørhom (25.03.2013)

Skriv ut artikkel print symbol