Når er det varsling?


Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold på UiS, som kan skade ansatte, studenter eller universitetet, til noen som kan gjøre noe med det. Varsling gjelder også der UiS kan skade samfunnet, for eksempel ytyre miljø eller manipulering av forskningsresultater.


Kritikkverdige forhold

Kritikkverdige forhold er forhold som er i strid med lover, regelverket, interne rutiner eller etiske normer.

Eksempel på kritikkverdige forhold:

  • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • arbeids- eller læringsmiljø som utgjør en alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier
  • mobbing
  • seksuelle trakassering
  • brudd på forskningsetiske retningslinjer
  • alvorlige sårbarhetsmessige forhold (IT, infrastruktur)


Når er det ikke varsling

  • ytringer om uenighet angående politiske prosesser
  • synspunk på faglige prioriteringer - både forskningsmessige og undervisningsprioriteringer
  • synspunkt på budsjettprosessene
  • ytyringer om uenighet angående vedtak med hjemmel i regelverket

Dagligdagse forhold som støy i gangen og uorden på fellesrom er ikke varsling. Ta det likevel opp internt.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (06.12.2009)

Skriv ut artikkel print symbol