Felles rettighetspolitikk for Norges universiteter


Norges universiteter har som oppgave å drive forskning, undervisning og formidling til gavn for samfunnet. Universitetene skal sikre samfunnet fri og åpen tilgang til universitetets resultater. Som en del av sitt samfunnsansvar skal universitetene bidra aktivt til at samfunnet kan nyttiggjøre seg resultatene av universitetenes virksomhet, herunder næringsmessig utnyttelse. Samvirke med samfunnet forutsetter ryddig og profesjonell opptreden som grunnlag for gjensidig tillit.

Resultater som er skapt eller blitt til ved universitetene eller frembrakt helt eller delvis med universitetenes ressurser, er universitetets eiendom, så langt dette ikke er eller vil komme i konflikt med andres rettigheter. Universitetene skal sikre at resultatene blir utnyttet til beste for samfunnet.

På denne bakgrunn er det utarbeidet en felles IPR policy for universitetene. Les den her.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (25.09.2009)

Skriv ut artikkel print symbol