Hvem tar vi imot?


UiS ønsker at besøk enten skal skje i tilknytning til eksisterende samarbeid eller lede fram til konkrete samarbeidsplaner hos fagmiljøene. Dette betyr at UiS sentralt prioriterer besøk som er initiert av fagmiljøene eller hvor det er interesse blant fagmiljøene eller fakultetene for å motta delegasjonen. Vi ønsker også å ta imot "høflighetsvisitter" fra blant annet ambassader og besøk til Stavanger kommune eller andre offentlige institusjoner som UiS ønsker å ha et godt forhold til.

Ved begge typer besøk, men særlig sistnevnte, må vi ofte trekke inn representanter for fakulteter og fagmiljøer, selv om det ikke eksisterer konkrete planer for samarbeid. Det er viktig at det er forståelse for dette hos de som blir bedt om å delta.

Delegasjonsbesøk og besøk fra enkeltpersoner fra samarbeidende institusjoner
Besøk til ledelsen og/eller sentralt nivå ved UiS, og besøk som dekker over mer enn ett fakultet, koordineres sentralt, enten fra Strategi- og kommunikasjonsavdelingen (SKA) eller Internasjonalt kontor, avhengig av formålet med besøket. Dersom besøket utelukkende gjelder ett fagmiljø/fakultet/avdeling, vil ansvaret for organiseringen ligge til det enkelte fakultet og enhet, men Internasjonalt kontor og/eller SKA kan bistå med råd og informasjonsmateriale.

Ansattmobilitet
Etter at Erasmus-programmet også åpnet for mobilitet av administrativt ansatte, har pågangen av søknader om opphold til universitetet gradvis økt. De fleste besøkende ønsker å se hvordan Internasjonalt Kontor, Enhet for studentservice, Utdanningsavdelingen og internasjonale koordinatorer på fakultetene jobber, men vi har også mottatt forespørsler om å få komme til andre avdelinger ved Universitetet. Internasjonalt kontor mottar de fleste slike henvendelser, og vil også bistå med organiseringen, dersom mer enn en avdeling/institutt/fakultet er involvert. Dersom besøket kun kommer til én avdeling/institutt/fakultet, forventes det at denne organiserer besøket selv, men vi kan bistå med råd.

Varigheten på denne typen besøk er vanligvis 1 uke, men kan være lengre. Det forventes da vanligvis en introduksjon til universitetet og den enkelte enhet/avdeling. For øvrig ønsker den besøkende vanligvis å overse arbeidet ved den aktuelle enhet/avdeling (såkalt Work shadowing). Formålet er å lære av hverandre, for på sikt å øke kvalitetene i eget arbeid.

Les mer om ansattmobilitet .

Lærermobilitet
Lærermobilitet (stort sett under Erasmus-programmet) vil kun gjelder ett fagmiljø. Ansvaret for organiseringen av denne type besøk ligger til det enkelte fagmiljø, eventuelt med bistand fra Internasjonal koordinator ved fakultetet. Internasjonalt Kontor kan bistå med råd, presentasjon av Universitetet i Stavanger og informasjonsmateriale.

Les mer om lærermobilitet .

Henvendelser fra agenter
Vi får noen henvendelser fra agenter/organisasjoner/private aktører som ønsker å legge opp besøk for utenlandske delegasjoner. Til disse sier vi normalt nei, med henvisning til at vi må prioritere besøk der hvor det er konkrete ønsker/planer om samarbeid innen studier eller forskning ved våre egne fagmiljøer. Universitetet i Stavanger samarbeider ikke med agenter.

Hva kan oppnås ved et besøk?
Tettere relasjoner
Først og fremst er besøk nyttige ved at man får tettere relasjoner til utenlanske institusjoner hvis man møtes ansikt til ansikt, enn gjennom brev og e-post. Slik kan et besøk åpne opp for at et fagmiljø retter fokus mot en utenlandsk institusjon som de i utgangspunktet ikke kjente til. Men det største utbyttet oppnås trolig hvis det allerede finnes noen kontakter mellom de aktuelle fagmiljøene ved universitetene, og besøket kan brukes til å trekke flere personer inn i samarbeidet. På den måten kan et enkelt uformelt samarbeid mellom to forskere/lærere bygges opp til å omfatte større deler av fagmiljøet og legge til rette for studie- og forskningssamarbeid, utveksling av forskere og studenter, felles prosjekter med mer.

Holde seg orientert
Dersom det ikke er planer om samarbeid, vil et besøk likevel være en nyttig måte for fagmiljøene å holde seg orientert om faglige og forsknings-/studiepolitiske utviklingstrekk i utlandet. Tilsvarende vil den institusjonen som kommer på besøk ha nytte av å vite hva som foregår innen universitets- og høgskolesektoren i Norge.


Sist oppdatert av Celine Nygaard (16.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol