Studentevaluering


Sidene er under arbeid

Evaluering og analyse inngår som viktige elementer i arbeidet med kvalitet. Studentevaluering er et sentralt element i kvalitetssystemet, og gjennomføres ved tidligdialog og sluttevaluering.

Tidligdialog gjennomføres for så mange emner som mulig, og helst 2-4 uker etter undervisnings-start i emnet. Det kan benyttes en midtveisevaluering i stedet for tidligdialog på samme tidspunkt i de emner hvor undervisningen foregår over flere semester.

Sluttevaluering skal gjennomføres minst hvert 3. år for hvert emne/fag. Denne evalueringen er nettbasert. Spørreskjema til studenter og faglærer(e) formidles over nettet og besvares elektronisk. Studentrepresentant(er) og faglærer(e) sammenfatter evalueringen i en fellesrapport som oversendes instituttleder. Rapporten skal bl.a. inneholde forslag til forbedringstiltak, tidspunkt for gjennomføring og ansvar for gjennomføring.

Sist oppdatert av (06.03.2009)

Skriv ut artikkel print symbol