Bjørg Frøysland Oftedal professor i helsevitenskap


Bjørg Frøysland Oftedal ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt opprykk til professor i helsevitenskap.

Bjørg Frøysland Oftedal har arbeidet ved Universitetet i Stavanger (UiS) siden 2002. 

I 2011 forsvarte hun sin doktorgrad «Motivation for self-management among adults with type 2 diabetes» ved UiS. 

Fra 2016 har hun vært prodekan for utdanning, først ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og fra 2017 ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Helsevitenskap

Oftedals forskning er knyttet til helsevitenskap, med særlig vekt på to forskningsområder; helsefremming og helseteknologi ved kronisk sykdom. Det tredje forskningsområdet er knyttet til utdanning med fokus på digitalisering.

I sin forskning innenfor helsevitenskap er Oftedal opptatt av å studere forhold som stimulerer motivasjon for helsefremmende adferd hos personer med langvarige helseplager.

Digitale læringsverktøy

I de senere årene har hun vært interessert i å studere helseteknologi og hvordan bruk av ny teknologi erfares av både pasienter og helsepersonell.

Hennes utdanningforskning har særlig fokus på å utvikle, implementere og vitenskapelig dokumentere nytten og effekten av digitale læringsverktøy i høyere utdanning. Oftedal er leder for forskningsgruppen E-Læring, Omsorgsteknologi og Simulering (ELOS) som har initiert flere forskningsprosjekter og etablert et internasjonalt nettverk.

Faglige nettverk

Oftedal er aktiv i relevante faglige nettverk både nasjonalt og internasjonalt.

Hun er blant annet med i DiaBest (Diabetes research for Best practice), som er et forskningsnettverk mellom HVL, UiB og UiS, og medlem i styringsgruppen for ScanTRICC, som er en skandinavisk forskergruppe med fokus på intervensjonsforskning på tvers av kroniske sykdomstilstander.

Hun har deltatt i flere forskningsprosjekter, er nå prosjektleder for diabetesprosjektet DiaWeb, og i oppstarten av nye prosjekter innenfor helseteknologi.

Veileder

Oftedal er ved siden av forskning særlig opptatt av utdanning og har selv lang erfaring som foreleser hovedsakelig ved bachelor i sykepleie og ved masterutdanning i helsevitenskap. I dag er hun emneansvarlig for masteremnet kronisk sykdom og helseteknologi og veileder flere Ph. D kandidater.


Sist oppdatert av Elin Nyberg (12.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol