LU 26/18 Konstituering av utvalget og godkjenning av innkalling 14.09.2018


Vedtakssak

Saken gjelder: Læringsmiljøutvalget (LU) for studieåret 2018-2019 skal konstituere seg, og det skal velges leder for utvalget for studieåret i tråd med gjeldende lover og retningslinjer. Møteboka fra utvalgets møte 22.05.2018 skal godkjennes.

Bakgrunn: Læringsmiljøutvalget UiS oppnevnes av rektor på fullmakt fra universitetsstyret. Oppnevnelsesperiode er ett år, og følger studieåret. Utvalget består av prorektor, en prodekan for undervisning, en representant for institusjonens drift/infrastruktur (driftsleder eller IT-direktør), en fakultetsdirektør, fire studentrepresentanter, og en ekstern representant. Bibliotekdirektør, SiS-leder og IT-direktør eller driftsleder utgjør faste observatører til utvalget, og har talerett på utvalgets møter. Driftsleder og IT-direktør deler roller som utvalgsmedlem og fast observatør, slik at de oppnevnes to år av gangen til hver av rollene. Utdanningsdirektøren er utvalgets faste sekretær. Ledervervet veksler hvert år mellom studentene og de tilsatte. Ved avstemninger har leder dobbeltstemme i tilfeller med stemmelikhet.

Alle medlemmene bortsett fra studentrepresentantene har personlige varamedlemmer. Rektor er varamedlem for prorektor. StOr utarbeider rekkefølgebasert varaliste for sine medlemmer til utvalget, men kan også utpeke personlig vara for ett eller flere av sine medlemmer når StOr finner det tjenlig.

I tråd med utvalgets mandat er det gjort følgende oppnevninger for studieåret 2018-2019:

 • Prorektor Dag Husebø (permanent oppnevnt)
 • Prodekan for undervisning Brita Strand Rangnes (oppnevnt fra 01.08.2018 til 31.07.2020)
 • IT-direktør Marina Davidian har vært oppnevnt som fast observatør fra  01.08.2016 til 31.07.2018, og er oppnevnt som medlem fra 01.08.2018 til 31.07.2020
 • Driftsleder Roar I. Huseby har vært oppnevnt som medlem fra  01.08.2016 til 31.07.2018, og er oppnevnt som fast observatør fra 01.08.2018 til 31.07.2020
 • Fakultetsdirektør Lone Litlehamar (oppnevnt fra 01.08.2017 til 31.07.2019)
 • Studentrepresentant og StOr-leder Cathrine Johanne Sønvisen (oppnevnt fra 01.08.2018 til 31.07.2019)
 • Studentrepresentant Anne-Marie Lund (oppnevnt fra 01.08.2018 til 31.07.2019)
 • Studentrepresentant og StOrs nestleder for læringsmiljø Joachim Børlie (oppnevnt fra 01.08.2018 til 31.07.2019)
 • Studentrepresentant Jakob Ryen (oppnevnt fra 01.08.2018 til 31.07.2019)
 • Ekstern representant Lene Borgen Waage (oppnevnt for to nye år, fra 01.08.2018 til 31.07.2020)

For utvalgsåret 2018 skal StOr nominere leder for utvalget. Utvalget konstituerer seg ved å velge leder som nominert av StOr. For å være rett konstituert, skal innkalling til møtet godkjennes.

Utdanningdirektøren fremmer følgende forslag til vedtak:

Innkalling til konstituerende møte i Læringsmiljøutvalget 14. september 2018 godkjennes, og utvalget konstituerer seg som følger:

 • Leder: Cathrine Johanne Sønvisen
 • Medlem: Joachim Børlie
 • Medlem: Marina Davidian
 • Medlem: Dag Husebø
 • Medlem: Lone Litlehamar
 • Medlem: Anne-Marie Lund
 • Medlem: Brita Strand Rangnes
 • Medlem: Jakob Ryen
 • Medlem: Lene Borgen Waage
 • Fast observatør: Frank Bremnes
 • Fast observatør: Roar I Huseby
 • Fast observatør: Gitte Kolstrup

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 06.09.2018..

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saken i pdf-format: LU 26-18 Konstituering av utvalget og godkjenning av innkalling 14.09.2018.pdf

 

 

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (06.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol