Publisering av eksamensoppgaver og sensorveiledning


Her er hva regelverket sier om å legge ut tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledning til disse.

Offentliggjøring av eksamensoppgaver:

Offentleglova § 26 gir anledning til å holde tilbake eksamensoppgaver frem til eksamenen er avholdt. Etter det er eksamensoppgaven offentlig.

Det kan likevel gjøres unntak for oppgaver som man kan si at fremdeles er i bruk (skal brukes om igjen). Da kan man avslå at de legges ut fordi det vil være uforenelig med eksamenssystemet, jf. uttalelse fra lovavdelingen. I denne vurderingen må det legges vekt på om det er et reelt behov for en slik løsning, og det må begrunnes godt. Oppgaver til multiple choice-eksamener er et eksempel på oppgaver man kan nekte å publisere av den nevnte grunn. Videre kan man også nekte innsyn i slike eksamensoppgaver i den forståelse at studenten ikke har krav på å få noen kopi, men studenten kan få mulighet til å gjøre seg kjent med oppgavene for eksempel ved å komme hit og se på den i et visst tidsrom. Det er særlig i klagesaker at noe slikt er aktuelt, der det kan være av vesentlig betydning for klager å gjøre seg kjent med oppgavene.

Offentliggjøring av sensorveiledninger/løsningsforslag:

Eksamensforskriften ved UiS § 4-5 1c sier at sensorveiledning skal være tilgjengelige for studentene etter at karakter er fastsatt.

Her må vi kunne forstå bestemmelsen slik at hvis oppgaven er unntatt offentlighet etter punktet over (brukes om igjen), så er sensorveiledningen/løsningsforslaget også det. Også her kan det da være aktuelt at studenten får anledning til å komme hit gjøre seg kjent med veiledningen der det kan være av vesentlig betydning for saken.

 

Vurderingen vil altså være om oppgavene/sensorveiledningene er i den kategori at de fortsatt brukes og at vi derfor ikke trenger å legge dem ut. Dette skal vurderes strengt. I tillegg må det nevnes at vi ofte hører fra studentene at det er veldig nyttig for dem å jobbe med tidligere eksamensoppgaver og løsningsforslag, slik at vi bør strekke oss det vi kan for å ha disse tilgjengelige for studentene.

 

 


Sist oppdatert av Heidi Fosse Mathisen (30.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol