Studieretten- opphør


Her finner du informasjon om når studieretten kan opphøre og våre rutiner i den forbindelse.

Det følger av eksamensforskriften § 2-1 nr.6 at studieretten kan opphøre i de tilfeller som fremgår av bestemmelsens bokstav a-e.

Før studieretten kan inndras skal saksbehandler sende ut varsel til studenten hvor det vises til at det er fare for tap av studierett med begrunnelse. Studenten har rett på forhåndsvarsel da de skal ha mulighet til å uttale seg, og eventuelt tilbakevise påstanden fra UiS. Hvem som er ansvarlig for å sende ut varsel og senere eventuelt et vedtak vil variere for de enkelte tilfellene.

a) Det er studenten selv som sender skriftlig beskjed om at vedkommende avslutter studieprogrammet.

b) Det er enhet for studentservice (ESS/UA) som følger opp tilfellene hvor studenten ikke har oppfylt sine plikter etter § 2-2 og § 2-3.

c) Det er det enkelte fakultet som følger opp tilfellene hvor studentene har mer enn en studierett ved UiS.

d) Det er det enkelte fakultet som skriver ut rapporter fra FS og følger med på studentenes progresjon. Fakultetet bør innkalle studenten til samtale som en del av forhåndsvarslingen. I innkallingen til samtalen er det viktig at det presiseres at opphør av studieretten kan skje. Fakultetet ber ESS om å sende ut selve vedtaket om opphør av studieretten.

e) Studieretten opphører når studiet er fullført med mindre studentens selv ber om og fått innvilget at studieretten opprettholdes.

Et varsel kan også gis muntlig, men da må det legges inn et notat i FS.

Vedtak om opphør av studieretten er å regne som et enkeltvedtak og skal sendes skriftlig til studenten med klageadgang.

 

 

 

 


Sist oppdatert av Ingrid Stokkeland (26.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol