Suppleringsvalg til fakultetsstyrer // By-election to Faculty Boards


I perioden 2. til 8. mai skal det velges interne varamedlemmer til fakultetsstyret ved SV-fakultetet og ved UK-fakultetet. English below.

Norsk:

I perioden 2. til 8. mai skal det velges interne varamedlemmer til fakultetsstyret ved:

 • Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV-fakultetet) og
 • Fakultet for utøvende kunstfag (UK-fakultetet).

Fakultetsstyrene skal ha følgende interne medlemmer:

 • 4 vitenskapelig ansatte, høyst en fra hvert institutt, og inntil 6 varamedlemmer i rekkefølge
 • 1 teknisk-administrativt ansatt og 2 varamedlemmer i rekkefølge

Det skal velges følgende vararepresentanter:

SV-fakultetet:

 • Inntil 6 vararepresentanter for de vitenskapelig ansatte
 • 1 vararepresentant for de teknisk-administrativt ansatte

UK-fakultetet:

 • Inntil 5 vararepresentanter for de vitenskapelig ansatte
 • Inntil 2 vararepresentanter for de teknisk-administrativt ansatte

Mandat og sammensetning for fakultetsstyrene framgår av styresak US 13/17.

Manntall:
Manntallene vil bli lagt ut 4. april.

Nominasjon og nominasjonsfrist:
Alle stemmeberettigede kan fremme forslag til kandidater fra egen gruppe jf. valgreglementets § 6 nr.1. Hvem som er valgbare fremgår av reglementets § 20. Forslag til kandidater skal sendes/leveres på eget nominasjonsskjema. Nominasjonsfrist er 18. april kl. 15.00

Stemmegivning:
Valget vil bli gjennomført elektronisk i perioden onsdag 2. mai kl. 08.00 til tirsdag 8. mai kl. 15.00. Lenke til valgportalen (elektronisk valg) vil bli sendt ut pr. epost når valget starter.

English: 

During the period from May 2nd until May 8th there will be elections of deputy members to the Faculty Boards at:

 • The Faculty of Social Sciences, and
 • The Faculty of Performing Arts

The Faculty Boards have following internal members:

 • 4 members from the academic staff, not more than one member from each institute, and 6 deputies in order
 • 1 member from the technical and administrative staff and 2 deputies in order

Deputy members are to be elected, as follows:

The Faculty of Social Sciences:

 • Up to 6 deputy members from the academic staff
 • 1 deputy member from the technical/administrative staff

The Faculty of Performing Arts:

 • Up to 5 deputy members from the academic staff
 • Up to 2 deputy members from the technical/administrative staff

Mandate and composition of the faculty boards are described in the UiS Board case, US 13/17.

Electoral rolls:
The electoral rolls will be published April 4th.

Nomination and nomination deadline:
According to the Election Regulation § 6 no 1 (Norwegian only), all voters have the right to nominate candidates from their own group.  § 20 defines who is eligible. A special nomination form should be used for nominations. The nomination deadline is Wednesday, April 18th at 15.00.

Voting:
Voting will be electronic. The voting period is from Wednesday, May 2nd at 08.00 until Tuesday, May 8th at 15:00. A link to the election portal will be sent by e-mail at the start of the election period.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (20.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol