Universell utforming


I Norge er det en overordnet målsetting om å utvikle et likeverdig samfunn, å fremme likestilling og likeverd, og å sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle. Universell utforming er en strategi for å nå dette målet på alle samfunnsområder, også innen høyere utdanning

Universell utforming vil si å utforme produkter og omgivelser slik at de kan tas i bruk på en likeverdig måte av flest mulig, uten at det er behov for tilrettelegging eller en spesiell tilpassing.

Universell utforming som begrep tas i bruk på stadig flere områder. I høyere utdanning brukes begrepet innen mange felt, for eksempel når det gjelder

  • utforming av bygninger og uteområder
  • planlegging av informasjons- og kommunikasjonsteknologi slik at verktøyene kan komme alle studenter til gode
  • planlegging av studieprogram med tanke på mangfoldet i studentmassen
  • nye metoder for undervisning og læring som gir økt studiekvalitet for alle 

Målet for Universitetet i Stavanger er et universelt utformet læringsmiljø som inkluderer alle studenter i ordinære løsninger. Dette krever at man planlegger og utformer utdanning med tanke på mangfoldet i studentmassen. Styret ved Universitetet i Stavanger har vedtatt en Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2015-2025. Du kan lese mer om planen under lenken i høyre spalte.

Det er også viktig for UiS å planlegge læringsmiljøet med tanke på studenter med nedsatt funksjonsevne, slik at behovet for spesielle løsninger blir så lite som mulig. 


Sist oppdatert av Heidi Fosse Mathisen (01.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2015-2025

Åpne handlingsplanen