Klage


Her finner du informasjon om saksbehandlingskrav til behandling av klager, eksempler på ulike typer klager og klagenemndas kompetanse

Det finnes ulike typer klager fakultetene kan motta fra studentene. Det kan for eksempel være:

 • Klage over avslag på opptak
 • Klage over vedtak om dispensasjon/fritak for eksamen eller prøve
 • Klage over vedtak om å nekte oppmelding til eksamen
 • Klage over vedtak om tap av studierett
 • Klage over formelle feil ved;
  - eksamen eller prøveavvikling
  - gjennomføring av sensur
  - godkjenning av kurs eller praksis som er obligatorisk del av studiet
  - avslag på søknad om selvvalgt bachelorgrad eller frie grader

Dersom det klages på et vedtak fattet av fakultetet skal klagen sendes til det aktuelle fakultet.

 1. Fakultetet må foreta en ny vurdering hvor det også tas hensyn til eventuell ny ettersendt dokumentasjon.
 2. Dersom klager får medhold i klagen, sender fakultetet ut nytt svar til studenten.
 3. Dersom klager får delvis medhold i klagen, skal som hovedregel avslagsdelen oversendes klagenemnda.
 4. Dersom fakultetet opprettholder vedtaket skal saken forberedes og oversendes klagenemnda.
 5. Klager skal ha kopi av oversendelsen til Klagenemnda.

Studenten kan også klage på formelle feil ved f.eks eksamen. Klagen skal behandles av det aktuelle fakultet.

 • Dersom fakultetet finner at det foreligger formelle feil, skal sensurvedtaket oppheves. Det finnes da to alternativer: Den formelle feilen rettes opp ved ny sensur. Der dette ikke er mulig, skal det holdes en ny eksamen eller prøve med nye sensorer, jf § 4-6 i eksamensforskriften.
 • Dersom studentens klage ikke tas til følge, skal det sendes ut et vedtaksbrev til studenten med opplysning om klageadgang. Hvis studenten klager på dette vedtaket skal saken oversendes til klagenemnda.

For nærmere veiledning av oversendelse av sak til klagenemnda se her.

Det følger av Lov om universiteter og høyskoler § 5-1 at UiS skal ha en klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak og etter syrets bestemmelse andre saker for studentene. Klagenemndas kompetanse blir nærmere regulert av   " Reglement for klagenemnda ved UiS"

 

 


Sist oppdatert av Ingrid Stokkeland (12.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol