Fusk under eksamen eller annen prøving


Her finner du informasjon om hva som er å regne som fusk/forsøk på fusk og hvordan vi skal håndtere slike saker

Hva som skal regnes som fusk/forsøk på fusk blir definert i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 5-1.   Forskriften viser til begrepet "prøving" når den definerer fusk, noe som vil si at bestemmelsen ikke bare omfatter eksamen, men også obligatoriske arbeidskrav.

Mistanke om fusk kan oppstå under avleggelse av, eller forut for endelig sensur av en eksamen eller prøve, eller under gjennomføringen av et kurs.

Når en sak om mistanke om fusk/forsøk på fusk blir oppdaget under en eksamen vil studenten ha rett til å fullføre pågående eksamen. Eksamensvakten vil i slike tilfeller fylle ut en "rapport om mistanke om fusk under eksamen" som blir levert til eksamenskontoret ved eksamensslutt.

Ved hjemmeeksamen vil mistanke om fusk normalt bli oppdaget ved en plagiatkontroll i Inspera/Canvas. Fakultetet skal i hver enkelt sak vurdere forholdet mellom lite selvstendig arbeid og fusk/forsøk på fusk. Ved tvil om denne grensen kan juristene i Utdanningsavdelingen kontaktes.

Som hovedregel skal alle fusk-saker fremmes for klagenemnda. Fakultetet oversender saken til klagenemnda via P360. Følgende dokumenter skal legges ved en oversendelse: besvarelsen, plagiatkontroll, kilder og en forklaring på hvorfor de har mistanke om fusk.

Konsekvensene for fusk følger av § 5-2 i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.

Eventuelle sanksjoner kan ikke iverksettes før det foreligger endelig vedtak i saken.

Den enkelte saksbehandler vil ha taushetsplikt om slike saker etter forvaltningsloven § 13. Det samme vil gjelde for sensorer, eksamensvakter og andre ansatte ved universitetet som kommer i kontakt med saken. Dokumenter i slike saker skal unntas offentligheten etter offenlighetsloven § 5a.

Les mer om saksbehandling når det oppstår mistanke om fusk/forsøk på fusk her.

 

 


Sist oppdatert av Ingrid Stokkeland (22.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol