Tilrettelegging av eksamen


Her vil du finne retningslinjer for saksbehandlingen når en student søker om tilrettelegging på eksamen og utdrag fra forskriften som viser hjemmelsgrunnlaget.

 

Tilretteleggingen ved eksamen skal kompensere for vesentlig ulempe eller vansker en student med funksjonsnedsettelse eller helseplager kan ha i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter. Studenter som ikke har norsk som morsmål kan også søke om tilrettelegging i forhold til dette. Tilretteleggingen skal ikke være så omfattende at det representerer en fordel i forhold til andre studenter. Det betyr at studenten ikke nødvendigvis får innvilget en optimal tilrettelegging. Studenten må derfor dokumentere at vedkommende har så store ulemper i eksamenssituasjonen at fordelen ved å bruke et hjelpemiddel eller utvidet tid er en rimelig kompensasjon for vanskene funksjonshemmingen eller helseplagene gir.

Det må altså gå klart fram av søknaden og dokumentasjonen hvilke ulemper studenten har i eksamenssituasjonen.

Hvilke tilrettelegginger vi kan innvilge er beskrevet i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §3-3(utdrag)

Retningslinjer for saksbehandlingen skal fungere som en presisering av § 3-3 i eksamensforskriften.

Søknad om tilrettelegging av eksamen skal skrives på eget skjema.  Bokmål

Søknad med dokumentasjon leveres til eksamenskontoret i 2.etasje i Arne Rettedals hus, eller sendes på e-post til eksamen@uis.no.

Søknadsfrist:

Høstsemester: 1. september
Vårsemester: 1. februar

I tilfeller der behovet for tilrettelegging av eksamen oppstår akutt etter søknadsfristen skal studenten dokumentere dette og snarest oppsøke eksamenskontoret i Arne Rettedals hus. Tidspress kan gjøre at ønsket om spesielle ordninger ikke kan imøtekommes.

Svar på søknaden skal normalt foreligge innen 3 uker etter søknadsfrist.
Søknader som ikke er tilstrekkelig dokumentert vil bli returnert til studenten. Alle skal få skriftlig svar på sin søknad.


Sist oppdatert av Ingrid Stokkeland (07.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol