Tverrgående satsinger


Styret fastsatte 8. juni 2017 en revidert strategi for universitetet fram til 2020. Strategien trekker fram tre tverrgående satsingsområder som også preger utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet og det årlige arbeidet med planer og framtidsutsikter.

Strategi 2017-2020 skal gi styrke for å møte muligheter og utfordringer vi allerede nå ser konturene av. Vi lever i en verden i kontinuerlig endring. Den teknologiske utviklingen har ført til en digital transformasjon som berører oss alle. Som nasjon er vi inne i en omstilling fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi med behov for satsing på kunnskapsintensive næringer og entreprenørskap. I dette bildet spiller internasjonalt konkurransedyktige utdannings- og forskningsinstitusjoner en nøkkelrolle for å styrke landets konkurransekraft og innovasjonsevne og for å løse de store samfunnsutfordringene. Det er derfor vi peker ut samfunnsutvikling og innovasjon, internasjonalisering og digitalisering som tverrgående satsingsområder i strategidokumentet. Utviklingsavtalen mellom KD og UiS 2017-2020 bygger i sin helhet på disse satsingsområdene.

Samfunnsutvikling og innovasjon
Ansatte og studenter skal være tett på samfunnsutfordringene, spesielt på videreutviklingen av egen region, og arbeide for å løse komplekse utfordringer. Våre kompakte campus og nærheten til regionens mangfoldige arbeidsliv gir gode betingelser for samarbeid med regionale aktører. Denne samhandlingen skal gi kraft til et kunnskapsbasert arbeidsliv og innovasjon i en region i omstilling. Gjennom å utfordre og utforske skal vi forbedre måtene vi arbeider på og fremme samhandling. I det innovative universitetet preger nyskaping og innovasjon utdanningene, undervisningen, forskningen, formidlingen og den kunnskapen som utvikles og deles. Flere studenter og ansatte skal ta del i entreprenørskapsaktiviteter.

Internasjonalisering
Kunnskapsproduksjon forutsetter internasjonalt samarbeid. Gjennom engasjement i globale samfunnsutfordringer, utvikling av en internasjonal campus og strategiske forsknings- og utdanningsallianser skal vi legge til rette for økt mobilitet og deltakelse i det globale kunnskapsfellesskapet.

Digitalisering
Teknologi og digitalisering berører alle våre virksomhetsområder. Utvikling og bruk av teknologi gir mulighet for innovasjon og nye måter å utvikle, dele og formidle informasjon og kunnskap på. Vi skal utnytte muliggjørende teknologier og potensialet i koblingen mellom teknologi og fag både som studietilbud og forskningsfelt.

Vedtatt strategi for UiS 2017 - 2020

Utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og UiS


Sist oppdatert av Ingrid Stokkeland (04.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol