LU 26/17 Varsling ved UiS


Orientering

På arbeidsmiljøutvalgets møte 10.02.2017 ble det etterspurt en gjennomgang av regelverket for varsling (sak AMU 19/17). Utvalget behandlet dette videre i sak AMU 27/17 Opplegg for varsling, og utvalget nedsatte en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå regelverket for varsling som gjelder for alle ansatte.

Arbeidsmiljøutvalget er lovpålagt og skal ivareta de ansattes arbeidsmiljø. Siden studentene i det alt vesentlige ikke beskyttes av arbeidsmiljøloven, har universitets- og høyskoleloven en egen paragraf (§ 4-3) om læringsmiljø*. Et sentralt aspekt er at begrepet læringsmiljø skal fylle samme rolle for studentene som begrepet arbeidsmiljø fyller for arbeidstakerne. Som en konsekvens av dette er institusjoner som faller inn under universitets- og høyskoleloven pålagt å ha såvel et arbeidsmiljøutvalg som et læringsmiljøutvalg.

Ved UiS er utdanningsdirektøren læringsmiljøutvalgets faste sekretær, og i tråd med overstående har utdanningsdirektøren nedsatt en arbeidsgruppe for å gjennomgå varslingssystemene våre med spesielt fokus på varsling fra studentene. Gruppen har bestått av Gunnar Baustad (HR), Leiv Gunnar Lie (SKA), Heidi Fosse Mathiesen (UA, leder for gruppen) og Jørgen Sjøberg (StOr). Gruppen har hatt som oppgave å gjøre en gjennomgang av formuleringer og innhold om varsling og trakassering på våre nettsider, å vurdere om meldings-/varslingssystemet for ansatte og for studenter kan sees i sammenheng (i form av et felles varslingssystem) og eventuelt forbedres og forenkles, samt å foreslå forbedringer av formuleringer, prosedyrer, regelverk og informasjon. Varslingssystemet må også sees i sammenheng med studentenes nettbaserte meldingssystem «Sei i frå!».

Resultatene av arbeidet skal legges fram for HR-direktøren, strategi- og kommunikasjonsdirektøren og utdanningsdirektøren fra uke 37 av, og foreligger derfor ikke ved publisering av herværende sak til læringsmiljøutvalget. Utdanningsdirektøren vil muntlig legge fram arbeidsgruppens resultater og planene for videre oppfølging av arbeidsgruppens vurderinger.

 

*) Norsk studentorganisasjon har fremmet det syn at studentenes læringsmiljø bør ivaretas gjennom en separat læringsmiljølov, jmf sak LU 18/17 Utredning av lovverket for studenters læringsmiljø.

 

Saken er ikke godkjent av utdanningsdirektøren.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saken i pdf-format: LU 26-17 Varsling ved UiS.pdf

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (22.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol