LU 25/17 Sensurfrist


Vedtak

Bakgrunn for saken

Som svar på henvendelse fra StOr understreker Kunskapsdepartementet at reglene for sensurfrist skal fortolkes strengt, og uttaler følgende (brev av 2.11.2016):

«Dersom institusjonen mener at det er nødvendig med mer tid til sensur må dette begrunnes særskilt i hvert enkelt tilfelle. Institusjonen må også treffe særskilte vedtak om lengre frister. Styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan i midlertidig forskrift etter sjuende ledd fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren på tre uker. Dette vil blant annet kunne gjelde når 3 uker er for kort tid på grunn av antall helligdager. Vi viser her til Ot.prp.nr. 85 (1993-94), hvor lovgiver har sagt følgende: "terskelen for unntak begrunnet i sensormangel må være svært høy, og begrunnelsesplikten tung."  Departementet har tidligere uttalt at unntak for den enkelte eksamen bare kan gis i enkeltstående, uforutsette krisesituasjoner. Bestemmelsen gir ikke hjemmel til en permanent endring av sensurfristen til 15 virkedager.»

Som det framgår av sak LU 07/17 Forsinket sensur er StOr og utdanningsdirektøren er enige om at det nå er nødvendig med tiltak for å få ned antallet forsinkede sensurer. Dette syn ble delt av læringsmiljøutvalget, som gjorde vedtak der følgende vedtakspunkt nå skal følges opp:

  • Rapport over eventuelle brudd på sensurfrist legges frem for læringsmiljøutvalget to ganger i året, med eventuelle forslag til rutineendringer/nye rutiner.
  • Det spilles inn til datavarehusprosjektet at sikker informasjon om sensurfrist og fristoverholdelse for den enkelte eksamen må inngå.
  • Ny sak om forsinket sensur blir lagt fram høsten 2017.

Sensurrapport våren 2017

[Info om sensurrapporten for våren 2017]

Utdanningsdirektørens forslag til rutineendringer/nye rutiner

  • Utvide siden med sensurinformasjon med informasjon om eksamenskontorets oppgaver knyttet til sensurforsinkelser og informasjon om læringsmiljøets oppfølging av sensurforsinkelsene gjennom behandling av de to årlige sensurrapportene.
  • Legge inn behandling av sensurrapportene i læringsmiljøutvalgets årshjul.
  • Utvide læringsmiljøutvalgets sider med informasjon om læringsmiljøets oppfølging av sensurfristene. 

Innspill til studiedatavarehusprosjektet

[Info om utdanningsdirektørens henvendelse til studiedatavarehusprosjektet]

 

Utdanningsdirektøren fremmer følgende

Forslag til vedtak:  Utvalget er tilfreds med oppfølgingen av sak LU 07/17, og ber utdanningsdirektøren gjennomføre de framlagte forslag til rutineendringer/nye rutiner.

 

Saken er ikke godkjent av utdanningsdirektøren.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saken i pdf-format: LU 25-17 Sensurfrist.pdf

 

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (21.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol