LU 24/17 Enklere prosesser og organisering


Vedtak

Utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget utfyller hverandre i arbeidet med å sikre og utvikle kvaliteten i våre studietilbud. Nasjonal (og institusjonell) implementering av de europeiske standardene og retningslinjene for kvalitet i høyere utdanning åpner for at våre arbeidsprosesser nå kan forenkles og samtidig organiseres på en enklere måte, også når det gjelder de sentrale utvalg.

Bakgrunn for saken

Alle 48 land som inngår i det høyere europeiske utdanningsområdet har forpliktet seg til å innarbeide de felles europeiske standardene og retningslinjene for kvalitet i høyere utdanning (ESG 2015, vedtatt på ministerkonferansen i 2015) i sine nasjonale lov- og forskriftsverk. Kunnskapsdepartementet og NOKUT anser at dette er på plass gjennom nye og endrede forskrifter (studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften) som trådte i kraft i februar i år. Retninglinjene og forskriftene styrker rammene og kravene til at det er den enkelte institusjon og det enkelte fagmiljø som har ansvaret både for hvordan det arbeides med kvaliteten i det enkelte studietilbuds innhold og omgivelser, og for hvilke resultater som oppnås i dette arbeidet. Det er krav til at arbeid så vel som resultater skal dokumenteres.

Situasjonen ved UiS

De nye forskriftene følger opp ESG 2015 gjennom at kravene er skjerpet på en rekke områder, og ved UiS har vi fulgt opp forskriftsendringene med nye og endrede retningslinjer for akkreditering og etablering og revisjon av akkreditering av studiene våre. Retningslinjene ble vedtatt av utdanningsutvalget 23. mai 2017 (sak UU 12/17) og lagt fram for styret 8. juni 2017 (sak US 50/17). 

Ett nytt krav er kravet om at alle programmer skal ha en konkret og tydelig programledelse, der programledelsen har et sentralt ansvar for at studiets faglge innhold samt de studie- og læringsmiljømessige rammene for innholdet både oppfyller gjeldende minstekrav og kontinuerlig videreutvikles til det bedre. Hos oss sammenfaller økte krav til hvordan arbeidet med kvalitet skal organiseres og beskrives innenfor det enkelte studieprogram med en betydelig omorganisering av universitetet fra tre til seks fakulteter. Utdanningsdirektøren ser at dette sammenfallet kan gi utfordringer både når det gjelder struktur og innhold i arbeidet med kvalitet, og vil derfor invitere utvalget med i en prosess som kan vurdere forenklinger av arbeidet sentralt i institusjonen. I dag er arbeidet med kvalitet fordelt på to utvalg, der utdanningsutvalgets arbeid er rettet mod studietilbudenes faglige innhold, mens læringsmiljøutvalgets arbeid er rettet mot de studie- og læringsmiljømessig rammer innholdet tilbys innenfor. Utdanningsdirektøren ønsker å undersøke hvordan arbeidet og organiseringen kan forenkles. Dette må samtidig ses i sammenheng med den pågående organisasjonsutviklingsprosessen. Det må også ses i sammenheng med det pågående arbeidet med et studiedatavarehuset, som i etableringsfasen tar sikte på å omfatte et tilstrekkelig faktagrunnlag for å kunne vurdere om kvaliteten i studiene oppfyller nasjonale akkrediteringskrav og har et tilfredsstillende resultat, og det må ses i sammenheng med delprosjektene som inngår i det pågående "UiS digitale campus"-prosjektet.

Utdanningsdirektørens vurdering

Det er utdanningsdirektørens vurdering at overstående best kan ivaretas gjennom en gjennomgang av utvalgenses oppgaver og organisering sett opp mot de nye lovene og forskriftene og universitetets nye organisering, og at det vurderes hvordan myndighet og oppgaver kan fordeles mellom styre, ett eller flere sentrale utvalg, fakuiltetene, programmene og de administrative fellestjenester. Utdanningsdirektøren har derfor utarbeidet et oppdrag slik det framgår av vedlagte oppdragsbeskrivelse.

Utdanningsdirektøren fremmer følgende

Forslag til vedtak:  Læringsmiljøutvalget deler synet på at organisering av arbeidet med kvalitet bør vurderes med tanke på en enklere struktur for organisering og arbeid. Læringsmiljøutvalget ber utdanningsdirektøren holde utvalget løpende orientert om videre arbeid og resultater.

 

Saken er ikke godkjent av utdanningsdirektøren.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saken i pdf-format: LU 24-17 Enklere prosesser og organisering.pdf

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (28.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol