LU 22/17 Innkalling, møtebok og eventuelt


Vedtakssak

Saken gjelder: 

  • Konstituering av møtet. Opprop.
  • Godkjenning av innkallingen til møtet 12. mai 2017.
  • Godkjenning av møtebok fra møtet 23. mai 2017.
  • Fastsetting av dagsorden med opptak av eventueltsaker.

Læringsmiljøutvalget konstituerer seg selv ved oppstarten av hvert nytt studieår. Utvalgets leder veksler for hvert år mellom å være en student (vanligvis StOr-leder) eller prorektor. For studieåret 2016/17 var StOr-leder Magne Bartlett utvalgets leder. For studieåret 2017/18 er det prorektor som skal lede utvalget.

Møteboka fra LU-møtet 23. mai 2017 ble godkjent av utvalgets sekretær 30.05.2017. Møteboka er også lagt ut på utvalgets nettsider, sendt styret til orientering (sak US 58/17), og arkivert i p360 (dokument 17/01416-17). Møteboka skal nå godkjennes av utvalget.

Utvalgsmedlemmer med forslagsrett kan foreslå punkter til eventuelt (slik det blant annet skjedde på LU-møtet 29.3.2016). Utdanningsdirektøren og utvalgsmedlemmene er blitt enig om at møteoppmeldte eventueltpunkter behandles sammen med utdanningsdirektørens orienteringer. Det er utvalgets leder og sekretær som fastsetter det eventuelle opptak av eventueltpunkteter på sakskartet, i samråd med tilstedeværende utvalgsmedlemmer.

Utdanningsdirektøren fremmer følgende

Forslag til vedtak:  Innkalling til møte i LU 23. mai 2017 godkjennes. Møtebok fra LU-møtet 23. mai 2017 godkjennes.

 

Saken er ikke godkjent av utdanningsdirektøren.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saken i pdf-format: LU 22-17 Innkalling, møtebok og eventuelt.pdf

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (21.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol