Møtebok LU 23.05.2017


P360: 16/00080

 

Utvalg: Læringsmiljøutvalget (LU)
Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401, 4.etg. 
Dato: Tirsdag 23. mai 2017, kl. 1400-1600

 

Frammøtte utvalgsmedlemmer:

 • Magne Bartlett, student, StOr-leder. Læringsmiljøutvalgets leder.
 • Eric Christian Brun, prodekan undervisning, TN
 • Aleksander Egeli, student
 • Ingunn Folgerø, fakultetsdirektør HUM  
 • Dag Husebø, prorektor 
 • Karl Even Selvig, student
 • Victoria Walberg, student, nestleder LM, StOr

Lene Borgen og Rolf Ljøner Ringdal hadde også meldt forfall. For disse kunne heller ikke vara stille.

Sekretær: Veslemøy Hagen, utdanningsdirektør

Av faste observatører deltok bibliotekdirektør Gitte Kolstrup, og Sissel Sola deltok som vara for Marina Davidian. Fra utdanningsdirektørens stab deltok Marit Cecilie Farsund, Eilef Johan Gard, Maren Anne Kvaløy og Stig A Selmer-Anderssen. 

 

Tilstede som spesielt inviterte observatører var nyvalgt StOr-leder Jørgen Sjøberg og nyvalgt nestleder for læringsmiljø Emma Øren. Begge vil være aktive i arbeidet med læringsmiljø ved UiS, og de tiltrer sine roller 01.07.2017.

Sak LU 11/17 Innkalling, møtebok og eventuelt. Vedtakssak. Til dagsorden vedtok utvalget at sak LU 15/17 Læringsmiljøprisen 2017 (som er unntatt offentlighet fram til semesteråpningen og derfor skulle behandles for lukkede dører) skulle flyttes helt sist i møtet, slik at øvrige frammøtte kunne permitteres før sak LU 15/17. Ingen saker ble innmeldt til eventuelt.

Vedtak: Innkalling til møtet godkjennes. Møteboka fra møtet 14. februar 2017 godkjennes.

«Læringsmiljøutvalget ved UiS Årsrapport 2016» som ble fastsatt av utvalget i sak LU 02/17 den 14.02.2017 ble lagt fram for Universitetsstyret i sak US 24/17 på styrets møte 09.03.2017.

Sak LU 12/17 Arbeid med læringsmiljø: Universitetsbiblioteket. Orienteringssak. Orienteringen fra Universitetsbiblioteket var opprinnelig satt opp som punkt under sak LU 10/17 den 14.02.2017, men måtte utgå fra det møtet. Bakgrunnen for saken var at vi gjennom studiebarometerundersøkelsen har lært at UiS har det beste universitetsbiblioteket i landet, målt etter hvor fornøyde studentene er. På møtet 23.05.2017 var saken tatt inn som separat orienteringssak og flyttet til første punkt på agendaen. Dette ble gjort etter initiativ fra prorektor, med tanke på at utvalget kan innlede hvert møte med at en enhet presenterer sitt arbeid med læringsmiljø, og dermed speile hvordan Universitetsstyret innleder hvert av sine møter med en tilsvarende orientering.

Bibliotekdirektør Gitte Kolstrup presenterte biblioteket og hva bilblioteket gjør for vårt læringsmiljø - presentasjonen finner du <her>. Gitte Kolstrup var godt fornøyd med tilbakemeldingen universitetsbiblioteket fikk i studiebarometerundersøkelsen, men trakk fram at det lå mye og fokusert arbeid bak, og hun rakk så vidt å presentere hvilke planer biblioteket har for å videreutvikle sitt tilbud framover og forbedre det ytterligere, slik at tilbakemeldingene blir like gode også i framtiden.

Sak LU 13/17 Tema for UU-LU fellesseminar 2017. Vedtakssak. Utdanningsdirektøren orienterte om sitt forslag om å kombinere årets fellesseminar med et oppstartseminar for arbeidet med revidering av studier, der det inngår at UiS fram til utgangen av 2018 skal gjennomgå alle studieprogrammene gjennom et tilsyn som har som formål å se til at kravene i de nye forskriftene er oppfylt. Dette betyr at det også vil være deltakere fra fakultetene og instituttene med på seminaret. I ordskiftet kom det fram høy grad av tilslutning til forslaget, og prorektor trakk fram at med en så vid deltakelse vil det måtte stilles meget høye krav til seminarets program.

Vedtak:  Utvalget vedtar at det planlagte oppstartseminar for arbeidet med revidering av studier samtidig vil utgjøre årets fellesseminar for Læringsmiljøutvalget og Utdanningsutvalget. Utvalget ber utdanningsdirektøren i samarbeid med prorektor og fakultetene om å fastsette dato for seminaret, og forberede seminaret slik at det også hensyntar innspillene som kom fram i møtet.

 

Sak LU 14/17 Evaluering av Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging. Vedtakssak. Universitetet har som mål å ligge i forkant når det gjelder kravet om et universelt utformet samfunn innen 2025, slik at gevinstene av universelt utformede studier og omgivelser kan høstes inn så tidlig som mulig. Universitetets «Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2015-2025» ble utarbeidet av Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) i 2015 og vedtatt universitetsstyret i sak US 14/15. 

Det er nå to år siden planen ble vedtatt, og planen strekker seg over en ti års periode. Utdanningsdirektøren mener derfor det ikke er formålstjenlig å evaluere planens mål og tiltak allerede etter to år. Likevel vurderes planen som omfattende og detaljrik, og med unødvendig mange mål og tiltak. Det er derfor ønskelig at man nedsetter en gruppe som kan gjøre en gjennomgang av planen og revidere den med formål om forenkling og forbedret fokus, uten at mål og tiltak på overordnet nivå blir endret. I ordskiftet fikk utdanningsdirektøren bred støtte for et slikt grep, og det ble vist til det tilsvarende arbeidet med UiS Veikart, der et antall elementer ble hevet fram som særskilte aktivitetsområder.   

Vedtak: Læringsmiljøutvalget ønsker å revidere Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2015-2025, og nedsetter en arbeidsgruppe med det mandat som fremkommer i saken. Studentene skal inviteres med i arbeidsgruppen. Ny revidert handlingsplan legges frem for Læringsmiljøutvalget i møtet i november 2017.

 

Sak LU 16/17 Midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2017 - tildeling. Vedtakssak.Utdanningsdirektøren la fram saken, med særlig vekt på endringene i kriterier og den nye evalueringsformen som ble brukt, der en helhetlig kvalitativ vurdering skulle tillegges større vekt, mens kvantitativ vurdering av kriterieoppfylling skulle tillegges mindre vekt enn i tidligere år. Parallelt med dette er den tidligere grense på 50.000,- per enkelttiltak opphevet. Dette har medført at gjennomsnittlig omsøkt beløp denne gang er doblet i forhold til de tre foregående år. Utvalgets medlemmer hadde satt seg nøye inn i saken, og det kom under behandlingen fram at midlenes formål ville kunne oppnås bedre ved en noe annen tildeling av midlene enn den utdanningsdirektøren foreslo i saksframlegget, blant annet slik at flere studenter (fra alle studieprogrammer) bedre gagnes av den samlede tiltaksporteføljen.

Vedtak:  Læringsmiljøutvalget ber utdanningsdirektøren om at det tildeles midler til læringsmiljøfremmende tiltak slik.

 • IKS, HUM, Odd Magne Bakke, kr. 75.000,- for prosjekt «lektoridentitet»
 • IBU, IGIS, HUM, Hagen og Grøsvik, kr. 90.000,- for prosjekt App spiselige planter/bær
 • IBU, HUM, Irene Løvdal, kr. 55.000,- for prosjekt naturfagapp artskunnskap
 • Studieverkstedet, UBiS, Gitte Kolstrup, kr. 80.000,- for utbedring av innredning/læringsmiljø ved Studieverkstedet.

Vedtaket var enstemmig. 

Sak LU 17/17 Retningslinjer for egenbetaling. Orienteringssak. Utdanningsdirektøren orienterte om arbeidet med å utarbeide retningslinjer. Universitetsdirektøren har bestemt at det ikke skal være egenbetaling for studenter ved UiS. Utdanningsdirektøren vil se til at fakultetene får dekket kostnadene for høsten 2017, men fakultetene må innarbeide kostnadene for 2018 i sitt budsjett for 2018.

Utdanningsdirektøren har arbeidet med å utarbeide retningslinjer for egenbetaling og retningslinjer for dekning av utgifter til reise i forbindelse med praksis. Det legges til grunn at Kunnskapsdepartementet vil utarbeide nye retningslinjer. Lokalt er saken brakt fram av StOr, og det har siden de siste forskriftsendringene vært flere medieoppslag om ulike forståelser og praksiser.  Utdanningsdirektøren har vurdert at uklarhetene omkring disse forhold kan avhjelpes ved å etablere felles retningslinjer for egenbetaling og dekning av utgifter til reise i forbindelse med praksis som sikrer at ingen studenter får urimelige økonomiske belastninger. Utdanningsavdelingen arbeider med forslag til slike retningslinjer. 

Under ordskiftet kom det fram at det fortsatt kan være behov for ytterligere avklaring av hva som inngår i begrepet "Undervisning utenfor campus", slik at det blir enklere både for studenter og ansatte å skille de tilfellene det kan kreves egenbetaling for fra de tilfellene det ikke kan kreves egenbetaling for. Påtroppende StOr-leder trakk også fram behovet for at eventuelle alternativer ikke bare utgjør alternative opplegg, men faglig likeverdige opplegg.

Sak LU 18/17 Utredning av lovverket for studenters læringsmiljø. Orienteringssak.

Universitetet ved Læringsmiljøutvalget har fått oversendt utredning av lovverket for studenters læringsmiljø Norsk studentorganisasjon (NSO) . NSO ønsket innspill innen 4. mai. Henvendelsen kunne dermed ikke behandles som møtesak i LU innen fristen, og utvalgets leder samt sekretær fastsatte at henvendelsen skulle behandles som sak utenfor møte. Innen fristen var det ikke innkommet respons fra det nødvendige antall medlemmer, slik at innspill fra UiS ikke ble utarbeidet og innsendt. Blant de innkomne responser var innspill fra Kvalitetskontoret, som på møtet ga en (usedvanlig kort) muntlig oppsummering av innspillet. Kvalitetskontoret trakk fram at utredningen var sterk og meget betimelig, særlig med tanke på hvordan læringsmiljøbegrepet har utviklet seg siden lovens tekst ble formet. Eksempelvis står det digitale læringsmiljøet sentralt i dagens studietilbud, men dette har kommet til lenge etter at lovteksten om læringsmiljø ble utformet. Kvalitetskontoret pekte på at utredningen kunne styrkes ytterligere ved å vise til de overnasjonale forpliktelsene Norge har påtatt seg ved å delta i det høyere europeiske utdanningsområdet (EHEA), der læringsmiljøet har betydelig styrke blant annet i de europeiske standarder og retningslinjer Norge har forpliktet seg til å etterleve, og som ligger til grunn for mange av endringene i de nye forskriftene. Kvalitetskontoret pekte også på at det ville være en ytterligere styrke om initiativet ble koordinert med den europeiske studentunion, som er blant de som står bak de nye europeiske standardene og retningslinjene.

Sak LU 19/17 StOr orienterer 23.05.2017. Orienteringssak. StOr-leder Magne Bartlett orienterte kort om halvårsrapporten fra StOr, som kan leses <her>. Magne orientere om Studentparlamentet 12. mai 2017, og om det nye arbeidsutvalget som ble valgt, der både påtroppende Stor-leder Jørgen Sjøberg og påtroppende nestleder for læringsmiljø Emma Øren deltok på LU-møtet som særskilt inviterte observatører. Nestleder for læringsmiljø Victoria Walberg rapporterte fra møte om mobbing i høyere utdanning som ble arrangert ved UiA av Pedagogisk utviklingssenter (PULS). Påtroppende nestleder for læringsmiljø Emma Øren vil følge opp dette arbeidet.

Sak LU 20/17 Utdanningsdirektøren orienterer 23.05.2017. Orienteringssak. Utdanningsdirektøren orienterer om at Læringsmiljøutvalgets budsjettinnspill for 2018 ble oversendt slik utkastet forelå, idet forrige LU-møtet ble avslyst. Hun orienterte om status for "Digital campus"-prosjektet (Difi-prosjektet), og fikk hjelp av prorektor til å orientere om status for studiedatavarehuset, og fikk hjelp av Eric Christian Brun og Eilef Johan Gard til å orientere om Læringsfestivalen 2017 som gikk av stabelen ved NTNU - 8.- 9. mai. Det ble kort orientert om foreløpig saksliste for kommende utvalgsmøtet (i september).

Møtet ble deretter lukket, for behandling av Sak LU 15/17 Læringsmiljøprisen 2017. Vedtak fra saken er unntatt offentlighet fram til semesteråpningen høsten 2017.

Møtet ble hevet kl 15:45.

 

Møteboken er godkjent av utdanningsdirektøren 30.05.2017.

Møteboken i pdf-format: Møtebok LU 23.05.2017.pdf

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (01.06.2017)

Skriv ut artikkel print symbol