LU 16/17 Midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2017 - tildeling


Vedtakssak (P360 17/01416)

Saken gjelder: Tildeling av midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2017.

Bakgrunn for saken

Utdanningsdirektøren har satt av inntil kr 300.000,- til finansiering av læringsmiljøfremmende tiltak for studenter i studieåret 2017/2018, og Læringsmiljøutvalget er innstillende organ for fordeling av midlene.

Utdanningsdirektøren har siden 2007 årlig lyst ut midler til prosjekter som har til hensikt å fremme et bedre læringsmiljø for studentene ved Universitetet i Stavanger. Læringsmiljøutvalget har vært ansvarlig for utlysningen og tildelingen av midlene.

I 2016 ble praksis for selve tildelingen av midler endret, ved at tildelingen skjer i etterkant av prosjektets gjennomføring dersom prosjektet faktisk er gjennomført. Denne praksisen ble etablert på grunn av manglende rapportering på bruken av midlene.

I mandatet til LU finner vi at «Læringsmiljøutvalget er universitetets sentrale organ i læringsmiljøspørsmål, og utgjør samtidig institusjonens læringsmiljøutvalg i lovens forstand. Læringsmiljøutvalgets hovedanliggende vil være de omgivelser (fysisk, digitalt og psykososialt) universitetet tilbyr sine studier i. Utvalget skal bidra til at de krav som stilles til det psykososiale, digitale og fysiske læringsmiljø er oppfylt».

Utdanningsdirektøren ba derfor LU i sak 04/17 tidligere i vår, utvalget om å vurderer ordningen opp mot det mandat som trådte i kraft 1.1.2016. Læringsmiljøutvalget ble utfordret til å tenke nytt i forhold til hva midlene utvalget har disponibelt benyttes til.

Studiebarometeret

Studiebarometeret viser data fra en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60 000 studenter hver høst. Studiebarometeret viser studentenes oppfatninger av kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Formålet er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet. Resultatene fra Studiebarometeret er viktig informasjon til utdanningsinstitusjonene om hvordan studentene opplever det å være student. Formålet med dataene er å få informasjon som kan danne grunnlaget for en styrking av studiekvaliteten ved de ulike studieprogrammene, og dermed også læringsmiljøet ved programmene.

Ett av NOKUTs formål er å fremme kvalitet i høyere utdanning. Læringsmiljøutvalget har som mandat å bidra til at krav som stilles til læringsmiljøet ved UiS oppfylles. Utvalget skal også rådgi styret i læringsmiljøspørsmål.

Læringsmiljøutvalgets arbeid skal bidra til at studentene ved UiS har tillit til at læringsmiljøet ivaretas og krav oppfylles. Studiebarometeret kan være et viktig hjelpemiddel for informasjon og kunnskap om læringsmiljøet ved UiS. Studiebarometeret inneholder sju indekser: læringsmiljø, medvirkning, engasjement, yrkesrelevans, undervisning, eksamen og læringsutbytte.

På bakgrunn av den informasjonen fagmiljøene, studieprogramansvarlige, institutter og fakulteter får gjennom studiebarometeret, er det av stor viktighet at det settes i gang tiltak på områder man ser kan forbedres.

Utdanningsdirektøren ønsket å utfordre Læringsmiljøutvalget til å tenke nytt i forhold til hva midlene utvalget har disponibelt kan benyttes til, og hvordan man kan knytte utlysning og bruk av midler til utviklings- og forbedringstiltak knyttet til resultatene i studiebarometeret. I forkant av utlysningen til året læringsmiljømidler gjorde LU følgende vedtak:

1. Læringsmiljøutvalget lyser ut midler til læringsmiljøfremmende tiltak som direkte kan knyttes til utvikling av læringsmiljøet ved studieprogrammene, som et direkte resultat av kunnskap gjennom studiebarometeret.

2. Det utarbeides et nytt kriteriesett for tildeling av midler til læringsmiljøfremmende tiltak i tråd med punkt 1. Kriteriesettet sendes på sirkulasjon til utvalgets medlemmer for godkjenning.

Kriterier

Følgende kriterier ble lagt til grunn i utlysningen av midlene for studieåret 2017/2018:

Midler kan tildeles prosjekter eller tiltak som direkte kan knyttes til utvikling av læringsmiljøet ved studieprogrammene, og som settes i gang som et direkte resultat av kunnskap gjennom studiebarometeret. Midler tildeles i tillegg innenfor rammen av ett eller flere av følgende kriterier:

  1. Tiltak som rettes mot det sosiale miljøet blant studentene

  2. Tiltak som rettes mot det faglige miljøet blant studentene

  3. Tiltak for forbedring av miljøet mellom studentene og de faglig ansatte ved studieprogrammet

  4. Tiltak som rettes mot utbedring av lokaler, utstyr og hjelpemidler - det fysisk læringsmiljøet til studentene

  5. Tiltak som rettes mot biblioteket og dets tjenester

  6. Tiltak rettes mot det digitale læringsmiljøet

Tildeling av et enkelttiltak har tidligere år hatt en øvre grense på kr. 50.000. Læringsmiljøutvalget har opphevet denne grensen, og har en øvre ramme for utlysningen på kr. 300.0000.

Utdanningsdirektøren har fått inn 9 søknader til læringsmiljøfremmende tiltak, med et samlet omsøkt beløp på kr. 926.288,-. Omsøkt beløp i 2016 var kr. 967.000,-, mens det i 2015 var kr. 907.115,- og i 2014 kr. 843.510,-. I fjor ble maksgrensen det kunne søkes om satt opp fra kr. 50.000,- til kr. 75.000.-. I år ble maksgrensen opphevet helt. Gjennomsnittlig omsøkt beløp denne gang er kr.102.921,-, mot kr. 56.882,-, i fjor, kr. 49.105,- i 2015 og kr. 49.132,- i 2014.

Søknadene er gjennomgått og vurdert opp mot kriteriene lagt til grunn i utlysningen. På denne bakgrunn legges det nå frem en sak for LU med de prioriteringer som er gjort. Under er en skjematisk oversikt over søknadene som kom inn (i tilfeldig rekkefølge). Alle innkomne søknader i fulltekst er lagt ved denne saken, og forslagsnavnet er også lenke til hver enkelt søknad. (Se også pdf-filen nederst på siden, der saken med alle vedlegg er samlet i ett dokument.)   

Ansvarlig

Enhet

Hva

Beløp

Odd Magne Bakke

IKS, HUM

Skape «lektoridentitet» for studenter på lektorutdanningen, trinn 8-13.

Kr. 75.000,-

Irene Stranden Løvdal

IBU, HUM

Utvikle naturfagsapper for opplæring i artskunnskap

Kr. 104.000,-

Stine Sørflaten, Bodil Bø Våga, Hilde Knutsen og Sigrid Grøtteland

IH, SV

Ut på tur – kickstart for sykepleiestudentene for å bygge et godt læringsmiljø

Kr. 149.288,-

(alternativt  77988, eller 65050,-

Elisabeth Willumsen og Tatiana Iakovleva

IH, SV og Senter for innovasjons-forskning HHUiS

Studenters tverrdisiplinære samarbeidslæring fra Patient Innovation digital Platform (PI).

Kr. 150.000,-

Gitte Kolstrup

Universitets-biblioteket

Utviding av 3D-lab.

Kr. 75.000 ,-

Ragnhild Sjurseike

IMKS, HUM og Studie-verkstedet, UB

Samarbeid mellom første år ved bachelor sosiologi og statsvitenskap og UB, studieverkstedet. Utvikling og implementering av tiltak for læring av akademiske ferdigheter og utvikling av akademiske arbeidsformer

Kr. 80.000,-

Merete Hagen og Kristin Grøsvik

IBU og IGIS, (GLU), HUM

Utvikling av app basert på spiselige planter/bær i naturen.

Kr. 75.000,-

Gitte Kolstrup

Studie-verkstedet, UB

Innredning av studieverkstedet for å bedre læringsmiljøet.

Kr. 120.000,-

Rebecca Stuvland og Milica Savic

IGIS, (GLU), HUM

Sluttføring av prosjekt for å lage undervisnings- materiell (filmer) av engelskundervisning og forskning på dette.

Kr. 98.000,-

Utdanningsdirektørens vurdering

Det er den fastsatte kriterielista som danner rammen for vurdering av innkomne søknader. I det ligger at prosjektene som tildeles midler må kunne knyttes direkte til utvikling av læringsmiljøet som resultat av

kunnskap gjennom studiebarometeret. Midler tildeles innenfor rammen av ett eller flere av følgende kriteriene lagt til grunn. Utdanningsdirektøren presiserer at det likevel ikke er slik at det er kvantitet som teller; jo flere kriterier man oppfyller, jo lettere er det å få tildelt midler. Det er en helthetsvurdering av prosjektet som legges til grunn, basert på hvor godt prosjektet oppfyller ett eller flere kriterier, og i hvilken grad man tenker at dette direkte bedrer læringsmiljøet for mange studenter. Det vil også ligge til grunn for vurderingen hvordan og hvilke prioriteringer prosjektansvarlig lagt til grunn i budsjettering for tilsøkte midler.

Tildeling av et enkelttiltak har en øvre ramme på kr. 300.0000.

Selv om endringene i vurderingskriterier gjør det vanskelig å sammenlikne årets søknader med fjorårets søknader, har utdanningsdirektøren en opplevelse av at kvaliteten på årets søknadsbunke er god. Alle søknadene har en beskrivelse av hvordan prosjektet er et direkte resultatene av kunnskap gjennom studiebarometeret. Alle søknadene beskriver hvordan læringsmiljøet forbedres gjennom prosjektet det søkes midler til, og alle søknadene gir en beskrivelse av hvordan prosjektene følger et eller flere kriterier lagt til grunn i utlysningen.

En viktig underkategori under flere av kategoriene er hvor mange studenter som får nyte godt av læringsmiljøforbedringen. Her var det stor variasjon i søknadene. Det er også vektlagt i vurderingen av søknadene hvordan prosjektet har god virkning på læringsmiljøet ut over tildelingsperioden.

Ut i fra sin totalvurdering av de innkomne søknader, foreslår utdanningsdirektøren følgende fordeling av midlene til læringsmiljøfremmende tiltak:

Odd Magne Bakke

IKS, HUM

Skape «lektoridentitet» for studenter på lektorutdanningen, trinn 8-13.

Kr. 75.000,-

Merete Hagen og Kristin Grøsvik

 

Irene Stranden Løvdal

IBU og IGIS, (GLU), HUM

 

IBU, HUM

Utvikling av app basert på spiselige planter/bær i naturen.

Utvikling av naturfagsapper for opplæring i artskunnskap

Kr. 90.000,-

 

Kr. 55.000,-

Stine Sørflaten, Bodil Bø Våga, Hilde Knutsen og Sigrid Grøtteland

IH, SV

Ut på tur – kickstart for sykepleiestudentene for å bygge et godt læringsmiljø

Kr. 80.000,-

 

Utdanningsdirektøren mener utvikling av digitale verktøy for å øke motivasjonen og gjøre læringen mer inspirerende på lærerutdanningen er viktig, og ønsker at IBU og IGIS i fellesskap bør utvikle nye apper. Derfor tildeles de to prosjektene som har søkt midler til sammen kr. 145.000,- med anbefaling om å slå prosjektene sammen og utvikle appene i fellesskap.

De to andre tiltakene som tildeles midler i denne omgang, får begge tilsøkt sum (Merk at IH, SV får tildelt sum alternativ 2 i søknaden).

Utdanningsdirektøren vil samtidig berømme alle prosjektene som har søkt midler for å imøtekomme de kriteriene som er satt til tildeling. Likevel må det gjøres noen prioriteringer, da tilsøkt totalsum var på det tredobbelte av disponible midler. Utdanningsdirektøren ønsker alle prosjekter lykke til videre i arbeidet, uavhengig av om de fikk tildelt midler i denne runden eller ikke.

Utdanningsdirektøren legger med dette overstående forslag til tildelinger fram for utvalget, og vil samtidig understreke at utvalget står helt fritt i hvilken fordeling av tiltaksmidlene utvalget vil fastsette, innenfor rammene som gjelder.

 

Forslag til vedtakLæringsmiljøutvalget ber utdanningsdirektøren om at det tildeles midler til læringsmiljøfremmende tiltak slik.

  • IKS, HUM, Odd Magne Bakke, kr. 75.000,- for prosjekt «lektoridentitet»

  • IBU, IGIS, HUM, Hagen og Grøsvik, kr. 90.000,- for prosjekt App spiselige planter/bær

  • IBU, HUM, Irene Løvdal, kr. 55.000,- for prosjekt naturfagapp artskunnskap

  • IH, SV, Sørflaten, Våga, Knutsen og Grøtteland, kr. 80.000,- for prosjekt Kickstart for sykepleiestudentene

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 15.05.2017.

Saken i pdf-format: LU 16-17 Midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2017 - tildeling.pdf

Saken med alle vedlegg i pdf-format: LU 16-17 Midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2017 - tildeling - med alle vedlegg.pdf

Saksbehandler: Maren Anne Kvaløy


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (15.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol