LU 14/17 Evaluering av Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging


Vedtakssak (P360 17/01416)

Bakgrunn

Det er en nasjonal overordnet målsetting å fremme likestilling og likeverd, og å sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle. Universell utforming er en strategi for å nå dette målet - også innen høyere utdanning.

Universitetet i Stavanger har satt seg som mål å ligge i forkant når det gjelder kravet om et universelt utformet samfunn innen 2025, slik at gevinstene av størst mulig grad av universell utforming av alle sider ved både studiene og omgivelsene kan hentes inn tidligst mulig.

Universitetets «Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2015-2025» ble utarbeidet av det daværende Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) i 2015 og vedtatt av KLU i sak KLU 06/15. «Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2015-2025» ble vedtatt av styret i sak US 14/15.

Oppfølging av handlingsplanen

Det er Læringsmiljøutvalget og Utdanningsutvalget som er gitt oppgaven med å følge opp planen gjennom å rapportere, evaluere og revidere planen.

Oppfølgingen omfatter at utvalgene må ta inn i sine rutiner:

  • Hvordan fremdrift og resultat av planen og dens enkeltpunkter skal vurderes og rapporteres

  • Hvordan behovet for revisjon skal vurderes og ved behov gjennomføres. Universitetsdirektøren avgjør om revisjonens omfang gjør det nødvendig å legge frem planen for styret på nytt.

Rapporteringen gjøres i de to utvalgenes årsrapporter.

Utdanningsdirektørens vurdering

Det er nå to år siden planen ble vedtatt. Tidligere år har planperioden for denne handlingsplanen vært to eller tre perioder. Da har utvalget midtveisevaluert planene. Ny Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging strekker seg over en ti års periode. Utdanningsdirektøren mener derfor det ikke er formålstjenlig å evaluere planens mål og tiltak allerede etter to år. Likevel vurderes planen som så omfattende og detaljrik, og med unødvendig mange mål og tiltak. Det er derfor ønskelig at man nedsetter en gruppe som kan gjøre en gjennomgang av planen og revidere den med formål om forenkling.

Utdanningsdirektøren vil derfor gjennomføre en revisjon av planen. I den sammenheng legges det frem for Læringsmiljøutvalget et forslag til prosedyre for revisjon:

  1. Læringsmiljøutvalget nedsetter en arbeidsgruppe som lager en plan for revisjon.

  2. Læringsmiljøutvalget gir arbeidsgruppen mandat til å gjennomgå handlingsplanen med mål om forenkling og nedkorting, og ber arbeidsgruppen legge frem forslag til forenklet plan i Læringsmiljøutvalgets møte i september 2017.

  3. Læringsmiljøutvalget vurderer på bakgrunn av revisjonens omfanget om det er nødvendig å legge frem planen for styret på nytt.

Forslag til vedtak: 

Læringsmiljøutvalget ønsker å revidere Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2015-2025, og nedsetter en arbeidsgruppe med det mandat som fremkommer i saken.

Ny revidert handlingsplan legges frem for Læringsmiljøutvalget i møtet i september 2017.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 02.05.2017. 

Saksbehandler: Maren A. Kvaløy

Saksdokumentet i pdf-format:  LU 14-17 Evaluering av Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging.pdf

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (03.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol