LU 11/17 Innkalling, møtebok og eventuelt


Vedtakssak

Saken gjelder: Godkjenning av innkallingen til møtet 23. mai 2017. Godkjenning av møtebok fra møtet 14. februar 2017. Fastsetting av dagsorden med opptak av eventueltsaker.

Innkallingen skal godkjennes av beslutningsdyktig utvalg for å sette møtet rett.

Møteboka fra LU-møtet 14. februar 2017 ble godkjent av utvalgets sekretær 20.2.2017. Møteboka er også lagt ut på utvalgets nettsider, sendt styret til orientering (sak US 24/17), og arkivert i p360 (dokument 17/01416-11). Møteboka skal nå godkjennes av utvalget.

Utvalgsmedlemmer med forslagsrett kan foreslå punkter til eventuelt (slik det blant annet skjedde på LU-møtet 29.3.2016). Utdanningsdirektøren og utvalgsmedlemmene er blitt enig om at møteoppmeldte eventueltpunkter behandles sammen med utdanningsdirektørens orienteringer. Det er utvalgets leder og sekretær som fastsetter det eventuelle opptak av eventueltpunkteter på sakskartet, i samråd med tilstedeværende utvalgsmedlemmer.

Utdanningsdirektøren fremmer følgende

Forslag til vedtak:  Innkalling til møte i LU 23. mai 2017 godkjennes. Møtebok fra LU-møtet 14. februar 2017 godkjennes.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 02.05.2017.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saken i pdf-format: LU 11-17 Innkalling, møtebok og eventuelt.pdf

 

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (03.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol