Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen


Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser at meningsfulle arbeidsoppgaver er den viktigste arbeidsmiljøfaktoren.

83 prosent av de ansatte svarte på undersøkelsen. Det regnes som en svært god svarprosent i universitets- og høgskolesektoren.

– God oppslutning gir et godt utgangspunkt for videre arbeid, sier organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid.

Stabile store tall

Medarbeiderundersøkelsen 2017 er den femte undersøkelsen i rekken etter at universitetet begynte å gjennomføre helhetlig kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet i 2009.

Undersøkelsen ble gjennomført fra 22. februar til 10. mars.

Resultatene (pdf) viser at de store tallene er stabile fra undersøkelse til undersøkelse.

Jobbkravene er stabile og normalt høye.

– Men selv om resultatene på overordnet nivå er relativt stabile med få endringer, varierer de en del fra enhet til enhet. Noen kan glede seg over fantastiske resultater, mens andre har utfordringer med arbeidsmiljøet, understreker Gunhild Bjaalid.

Stor selvstendighet

Mange har gitt uttrykk for at de har en meningsfylt jobb, med stor selvstendighet. Men resultatene viser også at det fortsatt er noe utydelighet om roller og ansvar.

De fleste ansatte rapportere at de finner god kollegial støtte, men samarbeidet har noen utfordringer.

– Bedre samarbeid mellom ansatte er kanskje det viktigste utviklingspotensialet UiS har som organisasjon, sier Gunhild Bjaalid.

Ledelse

Ledere vurderes i medarbeiderundersøkelsen godt sammenliknet med andre ledere i norsk arbeidsliv.

– Dette er til tross for at vi har mange ledere som har mange de har personalansvar for, påpeker Bjaalid.

Også overordnet ledelse, rektor, direktør og deres ledergruppe, vurderes som normalt gode.

Organisasjonen oppleves som OK med hensyn til rettferdig fordeling av ressurser.

Mobbing

6,3 prosent svarer i undersøkelsen at de selv har opplevd mobbing, 19,8 prosent har observert mobbing.

Det vil si at tallene for selvrapportert mobbing går litt opp fra 2015-undersøkelsen, da tilsvarende tall var 4.8 prosent. Årets tall er relativt like tallene fra 2013, da mobbetallene var 6,4 prosent.

OU-prosessen.

Selv om de fleste ansatte rapporterer at de er enige om at UiS må utvikle seg som organisasjon, så rapporterer mange at de ikke har en klar oppfatning av hvor UiS vil hen og hva som er hovedmålene med OU-prosessen.

Resultatfaktorer

Resultatfaktorene som måles i undersøkelsen er arbeidsglede, engasjement, organisasjonstilhørighet og utmattelse i arbeidet.

– På disse har vi på UiS-nivå stabilt gode skårer, med liten endring fra forrige måling. Men vi kan alltid bli bedre, sier organisasjonspsykologen som understreker at undersøkelsen ikke bare er en måling, men del av et viktig utviklingsarbeid.

Oppfølging

Bjaalid påpeker at rektor og direktør venter at alle ledere som mottar rapport gjennomfører tilbakemeldingsmøte med sine medarbeidere der de utvikler bevarings- og utviklingstiltak som skal følges opp.

Det er viktig at lederne setter av tid og inviterer til en dialog om resultater med sine medarbeidere.

– Deretter skal ledere og medarbeidere sammen bestemme sammen utviklings- og bevaringsområder og utarbeid en handlingsplan, sier hun.

Tekst: Elin Nyberg

 

 

  

 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (29.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Personer sitter i en trapp og snakker sammen og ser på papirer
83 prosent av de ansatte svarte på medarbeiderundersøkelsen. (Illustrasjonsfoto)
Om medarbeider-undersøkelsen 2017

 

Endelig svarprosent: 83 %

Støttemateriell for ledere