Nå starter medarbeiderundersøkelsen


Onsdag 22. februar starter medarbeiderundersøkelsen 2017. Du kan svare på undersøkelsen til 8. mars.

Spørreskjemaet er laget av Stamina Census og basert på QPS-Nordic, The General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work, et generelt spørreskjema for psykologiske og sosiale faktorer i arbeid,  

I tillegg har en faggruppe innenfor statistikk og metode ved UiS utviklet noen tilleggsspørsmål slik at undersøkelsen er spisset mot universitetssektoren.

Årets skjema, kalt MTM II (Medarbeider-Tilfredshets-Monitoring II), inneholder også nye tema og spørsmål, blant annet noen som skal vise hvordan de ansatte opplever organisasjonsutviklingsprosjektet.

Undersøkelsen har tre hoveddimensjoner: oppgavemessige, sosiale, og organisatoriske/ kontekstuelle.

Les mer om spørreskjemaet og endringene.

Sikret anonymitet

Svaret ditt behandles konfidensielt. Stamina Census sender ut og gjennomfører undersøkelsen og alle data oppbevares på deres dataserver. 

I resultatene vil det ikke være mulig å identifisere den enkelte svargiver. Ledelsen ved UiS vil aldri ha tilgang til rådata, kun rapporter på gruppenivå som ivaretar den enkeltes anonymitet. Enheter der færre enn seks personer har svart, får ikke egne rapporter. 

Koblingen mellom ID-nummer og besvarelsen blir brutt så fort undersøkelsen er sendt. UiS vil derfor ikke vite hvem som har besvart eller ikke besvart undersøkelsen, og det vil ikke få noen konsekvenser for den enkelte medarbeider om han eller hun velger å ikke delta.

– Men jeg håper alle ansatte benytter anledningen til å si hva de mener om arbeidsmiljøet sitt. Høy svarprosent er også viktig for at vi skal få så gyldige resultater som mulig, sier organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid.

I 2015 hadde UiS en svarprosent på 77. Det anses som veldig bra i universitets- og høgskolesektoren.

Mobbing

Statistikk på mobbing og uønskede handlinger i arbeidsmiljøet tas bare ut på institusjonsnivå og sammenstilles ikke med fakulteter eller enheter i rapportene som tas ut. Bakgrunnsvariabler og enhet utleveres ikke sammenstilt for disse enhetene.

Det betyr at rapportene som gis til ledere ikke inneholder bakgrunnsvariabler som kjønn, alder eller stillingstyper, bare et gjennomsnitt av hvordan ansatte i den gitte enhet har svart på de forskjellige spørsmålene.   

Resultatene 

Resultatene av medarbeiderundersøkelsen blir i løpet av uke 12 lagt frem for universitetsledelsen, tillitsvalgte og Arbeidsmiljøutvalget. Fokus vil være på risikoanalyse, hovedfunn og trender.

I uke 12 vil også hovedrapporten presenteres på et allmøte, da vil lederne få tilgang til sine resultater. Lederne vil i de følgende ukene presentere resultatene ved enhetene gjennom såkalte tilbakemeldingsmøter. 

I tilbakemeldingsmøtet skal ledelsen og de ansatte sammen tolke og diskutere resultatene ved hjelp av sine kunnskaper om arbeidshverdagen. Målet er at ledere og ansatte i fellesskap skal identifisere styrker og svakheter ved arbeidsmiljøet og områder med behov for tiltak, og også komme med forslag til tiltak.

Forskning

Hvis du deltar i medarbeiderundersøkelsen, vil dine svar også bli innlemmet i en forskningsdatabase som vil muliggjøre forskning på arbeidsmiljøproblemstillinger innenfor universitets- og høgskolesektoren.

Dataene fra UiS sin medarbeiderundersøkelse vil bli lagret hos Stamina Census. Forskningsinstitusjoner eller forskere ved UiS kan søke om å få utlevert anonymiserte data for forskningsformål.

Noen bakgrunnsvariabler (kjønn, alder og stillingstype), vil kunne være tilgjengelig for forskning, men disse vil bare bli utlevert så lenge de ikke er koblet mot avdelinger/enheter, og så lenge utvalget er større enn 50. 

Indirekte personidentifiserende opplysninger som kobling mellom avdeling/enhet og stillingstype, kjønn og alder vil ikke være tilgjengelig for forskning.

Tekst: Elin Nyberg


Sist oppdatert av Elin Nyberg (21.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Kvinne ved pc
Undersøkelsen er ikke bare viktig for den enkeltes arbeidsmiljø, men også strategisk siden motiverte ansatte som trives og presterer godt, er avgjørende for at UiS skal nå sine mål. (Illustrasjonsfoto)
Om medarbeider-undersøkelsen 2017

 

Endelig svarprosent: 83 %

Støttemateriell for ledere