Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Stavanger - Årsrapport 2016 - Kapittel 2: Læringsmiljøutvalget


Kapittel 2 gir en kort oversikt over Læringsmiljøutvalget og utvalgets arbeidsområde, sammensetting og arbeidsform i kalenderåret 2016.

2.1: Utvalget og dets arbeidsområde

Det er lov om universiteter og høyskoler  med tilhørende forskrifter som sammen med det mandat styret har gitt og utvalgets egne planer for perioden, som setter rammene for utvalgets arbeid. Utvalget utgjør institusjonens lovpålagte læringsmiljøutvalg og skal oppfylle lovens krav til slikt utvalg. Styret har i tillegg gitt utvalget oppgaver ut over lovens krav, slik loven gir anledning til. Utvalget skal være et rådgivende organ for universitetsstyret og ledelsen for øvrig i saker som angår sikring og utvikling av kvaliteten på universitetets fysiske, digitale og psykososiale læringsmiljø. Utvalget skal bidra til at det skapes et aktivt læringsmiljø med utgangspunkt i studentenes forutsetninger, behov og interesser.

2.2: Utvalgets sammensetning og arbeidsform

Utvalgets nåværende mandat og sammensetning trådte i kraft 1.1.2016. Sammensetning fikk effekt fra høstsemesteret 2016. Utdanningsutvalgets mandat og sammensetning ble tilsvarende justert. Gjennom dette har Utdanningsutvalget og Læringsmiljøutvalget fått sine respektive oppgaver og samarbeidsområder ytterligere klargjort. I begge utvalg står arbeid med kvalitet sentralt. Læringsmiljøutvalgets arbeid med kvalitet og læringsmiljø retter seg i hovedsak mot studienes og studieinnholdets omgivelser (inklusive studienes digitale omgivelser), mens Utdanningsutvalgets arbeid med kvalitet i hovedsak retter seg mot studienes innhold (inklusive studienes digitale innhold).

Utvalgets arbeid utføres i og mellom møtene av utvalgsmedlemmene og utvalgets sekretariat.

Ledervervet veksler hvert studieår mellom student og prorektor. Prorektor Dag Husebø ledet utvalget våren 2016, mens StOr-leder Magne Bartlett ledet utvalget høsten 2016. Konstituert utdanningsdirektør Bjarte Hoem var utvalgets sekretær våren 2016, mens utdanningsdirektør Veslemøy Hagen var utvalgets sekretær høsten 2016. Utvalgets øvrige sammensetning ble over sommeren justert i samsvar med styrets vedtak, og gikk dermed fra 10 medlemmer og 15 faste observatører til 9 medlemmer (hvorav ett eksternt medlem) og 3 faste observatører. 

Utvalget hadde i første halvår 5 studentrepresentanter. Fra og med høsten 2016 har utvalget 4 studentrepresentanter, der to studenter velges for to år mens to studenter velges for ett år. Utvalget hadde i første halvår 5 ansattrepresentanter. Fra og med høsten 2016 er antall ansattrepresentanter 4. Blant disse skal det være 1 fakultetsdirektør og 1 prodekan for undervisning, slik at disse to representerer ulike fakultet, og rullert slik at alle fakulteter representeres likt over tid (jmf styresak US 115/15). Fra og med høsten 2016 har utvalget for første gang også hatt eksternt medlem. Styret inviterte Læringsmiljøutvalget til å spille inn kandidater til denne rollen. Læringsmiljøutvalget vurderte de aktuelle kandidater og foreslo Lene Borgen ved Høgskolen Stord/Haugesund (nå del av Høgskulen Vestlandet) som eksternt medlem (sakene LU 07/16 og LU 16/16). Styret oppnevnte (i sak US 66/16) Lene Borgen som utvalgets eksterne medlem for den første treårsperioden. Utvalgets øvrige medlemmer ble oppnevnt av styret i samme sak (US 66/16). 

Utvalget har hatt følgende medlemmer i 2016:

 • Magne Bartlett (høsten 2016)
 • Lene Borgen (høsten 2016)
 • Johannes Nordrum Bratberg (våren 2016)
 • Eric Christian Brun (høsten 2016)
 • Aleksander Egeli (høsten 2016)
 • Ingunn Folgerø
 • Dag Husebø
 • Eva Hærem (våren 2016)
 • Anine Klepp (våren 2016)
 • Carina Birgitte Stenseth Lund (våren 2016)
 • Merete Myhra (våren 2016)
 • Rolf Ljøner Ringdal
 • Tom Ryen (våren 2016)
 • Karl Even Selvig
 • Victoria Walberg (høsten 2016)

 

Innholdsfortegnelsen                       Forrige kapittel                       Neste kapittel

 

Kapittel 2 i pdf-format: 2016 Kapittel 2.pdf 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (08.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol