Administrativ organisering


Den 8.6.2017 fattet universitetsstyret endelig vedtak om den overordnede administrative organiseringen i forbindelse med organisasjonsutviklingsprosessen 2015-17.

Styrevedtak:

 1. Administrasjonen organiseres på to nivå, hhv institusjonsnivå og fakultetsnivå, med fysisk lokalisering på instituttnivå der dette er mest naturlig og hensiktsmessig.
 2. Både HR-funksjonen og økonomifunksjonen samorganiseres, slik at alle som jobber med HR og økonomi rapporterer til hhv HR-direktør og økonmoidirektør.
 3. Mandat for, og organisering av enhet for virksomhetsstyring utsettes og ses i sammenheng med overgang til ansatt rektor.
 4. Universitetsdirektren bes sørge for at det blir utarbeidet bemanningsplaner for de ulike enhetene, basert på forslagene til administrativ organisering og oppgavefordeling fra arbeidsgruppen.
 5. Universitetsdirektøren bes gjennomgå og utarbeide nye stillingsbeskrivelser for instituttledere, avdelingsledere, fakultetsdirektører og kontorsjefer samt for øvrige stillinger i samsvar med ny organisering og oppgavefordeling.
 6. Det videre arbeidet med bemanningsplaner og stillingsbeskrivelser, samt innplassering av de ansatte i den nye organisasjonen, skal skje i henhold til universitetets retningslinjer for personalbehandling ved omstilling.
 7. Universitetsdirektøren bes sørge for at en hensiktsmessig intern organisering av fellesenhetene i henhold til prinsippene om standardisering/likebehandling, brukerorientering, resultatorientering og samhandling.
 8. Universitetsdirektøren bes kartlegge de administrative hovedprosessene med sikte på å etablere prosessansvarlige og prosessteam for disse, samt for øvrig legge forholdene til rette for en tydelig prosessorganisering ved UiS, og kommer tilbake til styret med saken.
 9. Universitetsdirektøren bes ta de øvrige tiltakene som foreslås av arbeidsgruppen som føringer i det videre arbeidet.

Notat om oppfølging av styrets vedtak.

Styresaker om administrativ organisering

 • US 45/17 Overordnet administrativ organisering
 • US 79/16 Medvirkning og medbestemmelse på fakultets- og instituttnivå.
 • US 78/16 Videre arbeid med organisasjonsutvikling.
 • US 72/16 Organisasjonsutvikling - oppfølging av US 52/16.


Framdriftsplaner:

Notater og innspill

 


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (08.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
UiS campus
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017