Møtebok LU 20.09.2016


P360: 16/00080

 

Utvalg: Læringsmiljøutvalget (LU)
Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401, 4.etg. 
Dato: Tirsdag 20. september 2016, kl. 1300-1500

 

Frammøtte utvalgsmedlemmer:

 • Magne Bartlett, student, StOr-leder. Læringsmiljøutvalgets leder.
 • Lene Borgen, eksternt medlem, HSH
 • Eric Christian Brun, prodekan undervisning, TN
 • Aleksander Egeli, student
 • Ingunn Folgerø, fakultetsdirektør HUM
 • Dag Husebø, prorektor
 • Rolf Ljøner Ringdal, ressursdirektør
 • Karl Even Selvig, student
 • Victoria Walberg, student, nestleder LM, StOr

Sekretær: Bjarte Hoem, vikarierende utdanningsdirektør

Av observatørene var bibliotekdirektør Gitte Kolstrup og Sissel Sola (vara for Marina Davidian) til stede. Fra Utdanningsdirektørens stab deltok Eilef Johan Gard, Maren Anne Kvaløy og Stig A Selmer-Anderssen, samt Marit Cecilie Farsund. 

 

Utvalget ble konstituert idet tidligere utvalgsleder for studieåret 2015-2016 (prorektor Dag Husebø) etter å ha ønsket velkommen overdro ledelsesansvaret til den nye utvalgsleder, StOr-leder Magne Bartlett. Magne Bartlett leder utvalget i studieåret 2016-2017. Magne tok opprop og inviterte til en rask presentasjonsrunde, før møtets saker ble behandlet som følger:

Sak LU 26/16 Innkalling, møtebok og eventuelt: Vedtakssak. Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. Møteboka fra møtet 24. mai 2016 ble enstemmig godkjent. Intet ble innmeldt til eventuelt.

Sak LU 27/16 NOKUTs forslag til ny studietilsynsforskrift: Det er den nasjonale (departementsinitierte) strukturreformen i høyere utdanning samt ikke minst tilpasning av nasjonale lover og forskrifter til de nye europeiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring i høyere utdanning (mai 2015) som ligger bak de endringene som er gjort i universitets- og høyskoleloven, i studiekvalitetsforskriften, og som nå også skal gjennomføres i studietilsynsforskriften. Høringsutkast til den nye studietilsynsforskriften ble sendt ut en drøy uke før møtet i læringsmiljøutvalget, og sentrale trekk i forslaget (sett gjennom læringsmiljøbriller) ble presentert for utvalget. Framlegget ble etterfulgt av ordskifte der et antall viktige problemstillinger ble trukket fram. Den gjensidige innvirkning mellom oppdateringen ('ESGifiseringen') av universitets- og høskoleloven med tilhørende forskrifter på den ene side og universitetets samtidig pågående OU-prosess var en slik problemstilling som ble trukket fram. Den sterkere fokusering på program og programportefølje (heller enn emne) som sentrale arbeids- og tilsynsobjekt ble trukket fram. En annen problemstilling var knyttet til at forskriften eksplisitt inkluderer læringsmiljø som akkrediteringskriterium, og dermed inkluderer aspekter som ligger innenfor læringsmiljøutvalgets mandat, slik at forskriftsendringene også på dette området kan få strukturelle ringvirkninger. Også tilsyn og organiseringen av institusjonens eget tilsynsapparat, samt det økte fokus på digitalt innhold og de digitale omgivelser, så vel som kravet om digital kompetanse ble kommentert, samt forskriftens fokus på relevans, og kravet om at informasjonen om studiene og deres innhold og omgivelser skal være presis, oppdatert og lett tilgjengelig. Utvalgsleder skisserte sentrale trekk som måtte på plass i vedtakstekst, og ba utvalget om å bemyndige sekretær og leder til å fastsette vedtakstekst i tråd med den framlagte skisse. Dette gikk utvalget enstemmig inn for.

Vedtak: Utvalget ber Utdanningsdirektøren utarbeide sak om ny studietilsynsforskrift til utvalgets møte i november. Utvalget ber om at Utdanningsdirektøren legger vekt på å belyse virkningene av forslaget, med særlig vekt på

 • hvordan samarbeid, samhandling og saksflyt mellom de to sentrale utvalg (UU og LU) påvirkes av den foreslåtte studietilsynsforskrift, eksempelvis angående slike forhold som at det skal holdes tilsyn både med studietilbudenes innhold og studieinnholdet omgivelser, og at sikring av læringsmiljøet nå foreslås som eksplisitt akkrediteringskriterium, samt
 • andre aspekter av den foreslåtte studietilsynsforskrift som innvirker på hvordan Læringsmiløutvalget går fram for å oppfylle sitt mandat.

Utvalget ber om at Utdanningsdirektøren også har med forslag til høringsinnspill som vedlegg i saken, og at det etterstrebes å sende saksdokumentene til utvalgets medlemmer to uker før møtet grunnet sakens kompleksitet.

LU 28/16 Studiebarometeret 2016:

Utdanningsdirektøren orienterte om møtet mellom Utdanningsavdelingen og StOr uken før, der ett av temaene var at vi i fjor fikk et dårligere resultat av de (relativt omfattende) tiltakene enn hva som var forventet. Marit C Farsund orienterte om seminaret om bruk av studiebarometeret som NOKUT gjennomførte i Oslo dagen før (19. september 2016), der også læringsmiljøutvalgets eksterne medlem Lene Borgen var blant foredragsholderne (og presenterte erfaringer fra egen institusjon). StOr-leder orienterte om at StOr arbeider for at de 40 studentambassadørene kan involveres sterkere denne gang, spesielt i sine egne fagmiljø. Tillitsvalgte søkes involvert på samme måte som i fjor, men da erfarte vi stor variasjon, samt at de i en del programmer var vanskelige å identifisere/finne fram til.

I den påfølgende debatt kom blant annet følgende fram:

 • Eric C Brun trakk fram at selv om studiebarometeret nå er en egen indikator i studieporteføljemodellen, er det ikke åpenbart hvordan studiebarometeret bidrar i studieporteføljens to dimensjoner (strategisk og økonomisk). Samtidig har studieporteføljemodellen et behov for indikasjoner angående ekstern relevans som ikke studiebarometeret alene kan fylle.
 • Dag Husebø reflekterte over UiS sine framtidsmål angående studiebarometerdeltakelse; UiS sitt mål for 2020 tilsvarer det nivå som institusjonen til utvalgets eksterne medlem opplever allerede i dag. Eksternt medlem Lene Borgen trakk fram måten HSH benytter studiebarometerresultatene i institusjonsutviklingen på som ett av forholdene som kan ha bidratt til institusjonens gode resultater, blant annet gjennom den plassen studiebarometeret får på institusjonens årlige Læringsmiljøkonferanse (som avholdes i februar hvert år).
 • Bibliotekdirektør Gitte Kolstrup informerte om at Universitetsbibioteket hadde anledning til å yte mer i årets kampanje, dersom det var ønske om det. Marit C Farsund trakk fram at biblioteket kunne være en egnet arena for en ytterligere informasjonsskjerm, ut over de eksisterende (som styres av SiS).

Utvalget debatterte NOKUT sine funn om at en dominerende driver for deltakelse lå i å oppnå en konkurransekultur mellom institusjonens enheter og programmer. Ulike former for premiering ble kommentert. NOKUT har konkret foreslått 'kake', rett og slett. HSH har god erfaring med 'gratis middag for 2 i kantinen'.    

Deretter informerte Kvalitetskontoret om 'UiS-barometet', der UiS får bistand fra NOKUT til å kunne gjennomføre studiebarometerundersøkelsen også på andre programmer og årskull enn de som inngår i den nasjonale undersøkelsen. Kvalitetskontoret håper at det allerede i år kan tilbys UiS-barometer-undersøkelse i begrenset omfang (som pilot) til programmer på tredjeåret. Dette muliggjør oppfølging både av de som deltok i fjor, og vurdering på tvers av årskullene i år. Eksternt medlem Lene Borgen informerte om at HSH har hatt en slik undersøkelse i to år allerede, og at den gjennomføres i januar hvert år. På spørsmål om ikke 'nok en undersøkelse' medførte evalueringstretthet, svarte Borgen at dette var en bekymring før første gjennomføring, spesielt fra instituttene, men at studentene på sin side sterkt ønsket denne evalueringen, og erfaringene tilsier heller ikke at introduksjonen av undersøkelsen ga noen økt evalueringstretthet.   

Vedtak: Utvalget deler styrets ønske om en betydelig bedring i svarprosent for årets studiebarometer, og ber utdanningsdirektøren om å videreformidle de innspill og tiltak som kom fram under utvalgets behandling av saken.

Sak LU 29/16 StOr orienterer: StOr-leder Magne Bartlett og nestleder for læringsmiljø Victoria Walberg orienterte om følgende saker:

 • Studentvalget 2016 skjer i perioden 3.-14. september. Dermed støter valgperioden opp mot årets studiebarometerundersøkelse med tilhørende kampanje. StOr-leder Magne Bartlett og nestleder for læringsmiljø Victoria Walberg organiserer studentvalgkampanjen, og har et pågående samarbeid med Utdanningsdirektør Vesemøy Hagen og Marit Cecilie Farsund for å koordinere kampanjeaktivitene knyttet til studentvalget med tilsvarende aktiviteter for studiebarometeret.
 • Årets fadderarrangement var meget vellykket, med nesten fire tusen deltakende studenter, noe som er ny rekord. Også årets kickoff samlet (som tidligere) mye folk. I år var lokalitetene enda mer begrensende ved semesteråpning enn tidligere, og det ble registrert mange som ikke kom inn. Også under Engasjert-dagen var det så pass mye folk i Tjod-hallen at det hadde høyst merkbar virkning på luftkvaliteten, og StOr vil følge opp med arrangøren Start-UiS om mulige alternativer.  
 • Det er ikke registrert særskilte problemer når det gjelder rekruttering av studenter til verv m.v. ved oppstart av dette studieåret
 • Studiepolitisk ønsker StOr velkommen den stadig økende oppmerksomheten som merittering av undervisning får, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. StOr-lederen trakk fram det nasjonale prosjektet for utvikling av et pedagogisk meritteringssystem som et interessant eksempel på dette (https://www.ntnu.no/toppundervisning/pedagogisk-meritteringssystem). 
 • StOr ser det også som interessant å trekke praksis ytterligere inn i studiene, og både ved UiB og ved UiO har de løsninger som det kunne vært interessant å ta i bruk i større grad også hos oss. StOr vil gjerne følge opp og bidra til dette, blant annet gjennom et allerede planlagt møte med næringsforeningen i Stavanger.

Sak LU 30/16 Orienteringssaker og eventuelt : Utvalgssekretær Bjarte Hoem (med bidrag fra prorektor og andre utvalgsmedlemmer samt medlemmer av egen stab) orienterte om styrets fastsetting av policy/strategi for kvalitetsarbeidet, om det pågående arbeidet med å samle beskrivelsene av hvordan det arbeides med kvalitet i en kvalitetshåndbok, om endringene i studiekvalitetsforskriften som ble fastsatt av departementet i juni, om invitasjon til å bli med i et nasjonalt prosjekt om studenters suksess i høyere utdanning (og som universitetet har meldt sin deltakelse i),

Møtet ble hevet kl. 14:55.

 

Møteboka er godkjent av utvalgets sekretær 26.09.2016 og av utvalgets leder 25.09.2016.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Møteboka i pdf-format: Møtebok LU 24.05.2016.pdf

Bør innholdet på denne siden endres? Bruk  skjema for tilbakemelding - læringsmiljøutvalgets nettsider. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (19.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol