LU 28/16 Studiebarometeret 2016


Vedtakssak (P360 16/00080)

Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse som utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Studiebarometeret skal gi enkel og brukervennlig informasjon om opplevd studiekvalitet på studieprogrammer som tilbys av norske høyere utdanningsinstitusjoner. Informasjonen skal bidra til å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning, og samtidig gi studiesøkere nyttig informasjon for å velge studieprogram og studiested.

Årets studiebarometerundersøkelse går av stabelen 11. oktober 2016. I tråd med styrets og departementets ønsker, vil UiS også denne gang øke den lokale innsatsen for å oppnå at undersøkelsen kan bidra til utviklingen av kvaliteten i våre studietilbud. Samtidig er det et mål å øke svarprosenten blant våre studenter. Universitetet gjennomfører i hovedsak de samme lokale tiltak og aktiviteter som i fjor, men det er også utarbeidet en rekke nye elementer for å øke svarprosenten.

Arbeidet med studiebarometeret er delt i tre faser:

  • Arbeid og tiltak i forkant
  • Gjennomføring av studiebarometeret
  • Oppfølging av resultatene fra undersøkelsen

Arbeidet i forkant er mer omfattende enn tidligere, nettopp for å få til bedre informasjon og å motivere bedre til deltakelse. Både arbeid i forkant og arbeid under gjennomføringen er utviklet i tråd med de råd NOKUT har gitt for å sikre bedre deltakelse. NOKUT er helt entydige på at det aller mest effektive tiltak er å skape et lokalt konkurranseklima. Det er også viktig med så god informasjon som mulig. Som ett av de nye tiltakene i år, for å bidra til et lokalt konkurranseklima, vil det bli opprettet en nettside som daglig oppdateres med svarprosent for de deltakende studieprogrammene. I år vil studientorganisasjonen StOr delta enda mer aktivt i forkant av studiebarometeret, og ikke minst i gjennomføringen av studiebarometeret.

Utdanningsdirektøren inviterer utvalget til å drøfte årets opplegg, samt å gi innspill til ytterligere tiltak som kan bidra til at vi bedre når målene for gjennomføring av studiebarometeret denne gang.

Utdanningsdirektøren fremmer følgende

Forslag til vedtak:  Utvalget deler styrets ønske om en betydelig bedring i svarprosent for årets studiebarometer, og ber utdanningsdirektøren om å videreformidle de innspill og tiltak som kom fram under utvalgets behandling av saken.

 

Denne siden vil fram til utvalgsmøtet bli løpende oppdatert etterhvert som ny informasjon kommer til.

Lenke til informasjonsmateriell om studiebarometeret 2016: http://www.nokut.no/no/Om-Studiebarometeret/

NOKUT gjennomfører 19. september 2016 et eget seminar om bruk av studiebarometeret.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 6.9.2016. 

Saken i pdf-format: LU 28-16 Studiebarometeret 2016.pdf

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (07.09.2016)

Skriv ut artikkel print symbol