LU 26/16 Innkalling, møtebok og eventuelt


Vedtakssak (P360 16/00080)

Saken gjelder: Godkjenning av innkallingen til møtet 20. september 2016. Godkjenning av møtebok fra møtet 24. mai 2016. Opptak av eventueltpunkter til «Orienteringssaker og eventuelt»

Innkallingen skal godkjennes av beslutningsdyktig utvalg for å sette møtet rett.

Møteboka fra LU-møtet 24. mai 2016 ble godkjent av utvalgets leder 28.5.2016 og utvalgets sekretær 28.5.2016, og arkivert i p360 som dokument 16/00080-32 den 1.6.2016. Møteboka er også lagt ut på utvalgets nettsider, og sendt styret til orientering i styresak US 69/16 «Orienteringssaker til styremøtet 08.06.2016». Møteboka skal nå godkjennes av utvalget.

Utvalgsmedlemmer med forslagsrett kan foreslå opptatt punkter til eventuelt (slik det blant annet skjedde på LU-møtet 29.3.2016). Utdanningsdirektøren og utvalgsmedlemmene har vært enig om at slike punkter tas sammen med orienteringene, som dermed har fått saksnavn «Orienteringssaker og eventuelt». Når eventueltpunkt foreslås, fastsetter utvalgets leder og sekretær det eventuelle opptak av punktet på sakskartet, i samråd med tilstedeværende utvalgsmedlemmer1.

 

Utdanningsdirektøren fremmer følgende

Forslag til vedtak:  Innkalling til møte i LU 20. september 2016 godkjennes. Møtebok fra LU-møtet 24. mai 2016 godkjennes.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 6.9.2016. 

Saken i pdf-format: LU 26-16 Innkalling, møtebok og eventuelt.pdf

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (22.09.2016)

Skriv ut artikkel print symbol