4.6.2: Tilsynstyper og prosedyrer


Her finner dy informasjon om hvilke typer tilsyn vi gjennomfører, samt beskrivelser av prosedyrer for gjennomføring av tilsyn.

Arbeidsgruppen (AGRR) la fram nedenstående skisse til retningslinjer/prosedyrer for tilsyn med studier ved UiS i sak 19/16 i utdanningsutvalget 25.05.2016:

1. Tilsyn og kontinuerlig og systematisk kvalitetsutvikling av studiene

Det forutsettes at institusjonene selv ser til at studiene til enhver tid oppfyller akkrediteringskravene, jf. Studiekvalitetsforskriften og Studietilsynsforskriften. Samtidig skal studiene ha en tilfredsstillende kvalitetsutvikling. For å sikre dette innfører UiS prosedyrer for en intern ordning som:

 • a) Skal tilse at studiene oppfyller minimumskriteriene (kvalitetssikring)
 • b) Skal legge til rette for kontinuerlig og systematisk kvalitetsutvikling

Prosedyrene skal bestå av:

 • Løpende kvalitetsarbeid
 • Syklisk program- og emnerevisjon
 • Tilsyn
 • Revidering av akkreditering

Deltakere i prosedyrene

 • Undervisningspersonalet
 • Programansvarlig
 • Instituttleder
 • Studenter
 • Kvalitetskoordinator
 • Prodekan for undervisning
 • Uniped
 • Ekstern programsensor
 • Representant for mottakere av kandidater
 • Studieadministrativt personale
 • Andre etter behov (IT, Bibliotek)

Syklisk program- og emnerevisjon

Dekan gir retningslinjer for og ser til at det gjennomføres syklisk program- og emnerevisjon.

a) Tilsyn (tilse at studiene oppfyller minimumskriteriene)

Alle studieprogrammer og emner skal gjennomgås etter en forutbestemt syklus. Syklusen kan fravikes ved indikasjoner på kvalitetssvikt eller når det oppstår andre behov for hendelsesbasert tilsyn eller når fagmiljøet selv ønsker å iverksette større endringer. Utdanningsutvalget eller dekan kan fatte beslutning om å fravike tilsynssyklusen.

Prosedyrene gjelder gradsstudiene på bachelor-, master- og phd-nivå. Utdanningsutvalget, som akkrediteringsorgan, kan gi retningslinjer og er ansvarlig for at det gjennomføres tilsyn og eventuell revidering av akkreditering normalt hvert 6. år, minimum hvert 8 år.

Utdanningsutvalget har ansvar for at det gjennomføres tilsyn og eventuell revidering av akkreditering. Utdanningsutvalget bestemmer hvilke bachelor-, master- og phdprogrammer som skal gjennomgås kommende år og setter frist for gjennomgangen.

Instituttleder er ansvarlig for at det utarbeides en egenrapport om det enkelte studieprogram innen den frist som er satt. Rapporten utformes etter felles mal fastsatt av utdanningsutvalget. Rapporten sendes dekan som gjør sin overordnede vurdering av rapporten før oversending til utdanningsutvalget.

Utdanningsutvalget fatter beslutning om at det skal settes i verk revidering av akkreditering.

Disposisjon for egenrapportering

Det skal gis vurdering på hvert punkt. (Dette er en foreløpig meny. Her er det et mål å snevre inn disposisjonen, slik at den ikke blir for stor men likevel tilstrekkelig og dekkende. Når innhold er bestemt, utarbeides mal.)

1. Programmets læringsutbyttebeskrivelser

 • Samsvar med NKR. Samsvarer læringsutbyttebeskrivelsene med NKR, er de treffende og uttømmende med hensyn til deskriptorer, bredde, dybde og nivå?
 • Samsvar mellom program og emner. Samsvarer emnebeskrivelsene med programbeskrivelsene, er de treffende og uttømmende med hensyn til bredde, dybde og nivå?
 • Pedagogisk sammenheng, læringsutbytte, undervisningsform og prøveform. Fremmer undervisningen læringsutbyttet? Er prøveformene varierte og tester det planfestede læringsutbyttet?

2. Programmets undervisningsressurser

 • - Programmets undervisningskompetanse
 • - Gjennomførte undervisningstimer pr. kompetansenivå
 • - Vurdering av undervisningsressursene i forhold til instituttets øvrige portefølje

3. Studiets relevans

 • Er det samsvar mellom kvalifikasjonen som programmet gir og arbeidsmarkedet?
 • Er det andre liknende studier/planer om studier i UiS som studiet overlapper med og som studiet eventuelt kan erstattes eller slås sammen med?

4. Studentenes arbeidsbelastning

 • Oversikt over forventet innsats i studieplan skal summere til 1500-1800 timer/år

5. Forskning

 • Forskningsbasert undervisning
 • Studentaktiv forskning

6. Praksis i profesjonsstudiene

7. Evalueringsdata og tilbakemeldinger, igangsatte tiltak

 • Studiebarometeret
 • Studentevalueringer og dialog med studentene
 • Ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene, jf uhl §3.9-1
 • Tiltak i henhold til disse

8. Resultater på utvalgte nøkkelindikatorer, igangsatte tiltak

 • Studenttall, opptakstall
 • Karakterdata, endringer i karakterer og strykprosent
 • Gjennomstrømningsdata
 • Studentutveksling

Revidering av akkreditering

Dersom tilsynet gir indikasjoner på alvorlig kvalitetssvikt eller mangler i forhold til akkrediteringsnivået, skal det igangsettes revidering av programmets akkreditering. Det gjennomføres da en totalgjennomgang av programmet i forhold til nasjonale akkrediteringskriterier.


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (09.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol