Flytdiagram for arbeid med studieprogram


Førebuing, planlegging, gjennomføring og vidareutvikling av studietilbod

Diagrammet og forklaringane er handsama av utdanningsutvalet i sak UU 19/16 og av læringsmiljøutvalet i sak LU 22/16.

Forklaring til diagrammet

 • Diagrammet er sett opp med eit tidsforløp frå start i venstre del til drift av programmet over mange år.
 • Øvst i diagrammet er dei overordna prosessane indikerte. Eit viktig skilje her er etablering.
 • Under dette er viktige, formelle prosessar indikerte.
 • Det formelle grunnlaget set standardar og styrer prosessane, fordeler myndighet og set tidsrammer.
 • Oversikta over aktørar gir eit oversyn over kva grupper, organ og roller som er involverte i dei ulike prosessane.
 • Knytt til prosessane er det mange omgrep og teoriar som gir inntak til å arbeida med programkvalitet. Nokre av omgrepa vil vera gjennomgåande og grunnleggjande, andre knytt til spesifikke stadier.
 • Gjennomføring og vidareutvikling tek utgangspunkt i omgrepet kontinuerleg betring. Dette omfattar det formelle tilsynsomgrepet og all gjennomgang og evaluering som har som mål å sikra at formelle krav til standardar er ivaretekne, og å utvikla modus for kontinuerleg og systematisk utdanningsutvikling.

(klikk på biletet for å sjå det i full storleik)

Referansar:

 • Barth, Fredrik, ed. (1969). Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Bergen: Universitetsforlaget.
 • Biggs, John & Catherine Tang (2011). Teaching for Quality Learning at University. Maidenhead: Open University Press. Fourth edition.
 • Degn, Lise(2013). Making sense of management: A Study of Department Head’s Sensemaking Processes in a Changing Environment. I Karlsen, J. E. and Pritchard, R. O. M. Resilient Universities. Confronting Changes in a Challenging World. Bern: Peter Lang.
 • Engeström, Yrjöand Terttu Tuomi-Gröhn (ed) (2003). Between school and work: new perspectives on transfer and boundary-crossing. Amsterdam: Pergamon.
 • Fanghanel, Joelle (2012). Being an Academic. London: Routledge.
 • Gennep, Arnold van (1960). The Rites of passage. London: Routledge and Kegan Paul.
 • Kennedy, Declan (2007). Writing and Using Learning Outcomes. Cork: University College Cork.
 • Lønning, Dag Jørund(2014). Dialogbasert utvikling. Manual for lokalt mobiliseringsarbeid og demokratifornying. Bryne: Jærenforlag.
 • Mørken, Knut (2015). Kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbytter og utdanningsutvikling. Presentasjon på NOKUT-seminar 09.12.2015. http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/Seminarer/LUB/M%c3%b8rken_Knut_Kvalifikasjonsrammeverket_l%c3%a6ringsutbytter_utdanningsutvikling_091215.pdf
 • Mårtensson, Katarina and Torgny Roxå (2016). Working with networks, microcultures and communities. In Baume, David and Celia Popovic(2016): Advancing Practice in Academic Development.London and New York: Routledge.
 • Pettersen, Roar C. (2005). Kvalitetslæring i høgere utdanning. Innføring i problem-og praksisbasert didaktikk. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Prøitz, Tine S. (2016). Læringsutbytte. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Raaheim, Arild (2013). Råd og tips til deg som underviser. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Star, Susan Leigh and James R. Griesemer (1989). Institutional Ecology, ‘Translations’ and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907 –39, in Social Studies of Science, Volume 19, 1989.
 • Tuomi-Gröhn, Terttu, Yrjö Engeström and Michael Young (2003). From Transfer to Boundary-crossing Between School and Work as a Tool for Developing Vocational Education: An Introduction, in Tuomi-Gröhn, Terttuand Yrjö Engeström (ed) (2003). Between School and Work. New Perspectives on Transfer and Boundary-crossing. Amsterdam: Pergamon.
 • Wenger, Etienne (1998). Communities of practice : learning, meaning, and identity. Cambridge: Cambridge University Press.

 

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (07.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol