Budsjettinnspill 2017 fra læringsmiljøutvalget.


I tråd med behandling og vedtak i sak LU 14/16 har læringsmiljøutvalget spilt inn følgende til universitetets budsjettprosess for 2017:

Innspill fra læringsmiljøutvalget til institusjonens årlige budsjetteringsprosess – budsjett 2017

 

Læringsmiljøutvalget (LU) er rådgivende organ for universitetsstyret og ledelsen for øvrig i saker som angår læringsmiljøet og dets utvikling, og utvalgets vurderinger skal etter utvalgets mandat inngå i grunnlaget for det årlige budsjettarbeidet. Gjennom dette notat overbringes utvalgets innspill til budsjettet for 2017.

Innspillet tar utgangspunkt i utvalgets plan for arbeidet i 2016 og videre framover, og i utvalgets behandling av sak LU 14/16 «Budsjettinnspill for budsjettåret 2017». I tråd med dette omfatter innspillet tre konkrete punkt:

1: Oppfølging av «UiS veikart 2015-2017: Læringsmiljøet, undervisningsformene og den digitale utviklingen» gjennom videreføring av Universitetsbibliotekets studieverkstedpilot.

Som en del av tverrgående handlingsplan bevilget universitetsdirektøren kr 40.000 i 2015 til Universitetsbiblioteket til et forprosjekt for å gjennomføre et halvårs studieverksted for studenter. Bevilgningen ble brukt til å planlegge studiesenteret og gjennomføre opplæring av mentorer. Tiltaket ble satt i gang i februar i år. Det er ikke avsatt ekstra midler til å videreføre prosjektet utover første halvår, men det arbeides med å finne en løsning for videre drift. Læringsmiljøutvalget ber om at budsjettet for 2017 må omfatte midler til at Universitetsbiblioteket driver tiltaket videre også i 2017.

Koordinator 40% stilling

kr 210.000

10 mentorer, til sammen 25 timer pr uke

kr 290.000

Drift

kr   50.000

Total kostnad 2017

kr 550.000

 

2: Utvidelse av rammen for læringsmiljøfremmende tiltak

Utdanningsdirektøren har i flere år satt av midler i eget budsjett til læringsmiljøfremmende tiltak (LFT). For 2016 ligger det inne en post på kr 300.000. Dette er en disponering som utdanningsdirektøren har valgt å prioritere og som læringsmiljøutvalget disponerer.

Når midler til læringsmiljøfremmende tiltak har vært lyst ut har det hvert år kommet inn gode søknader til tiltak og prosjekter som klart har bidratt til å styrke kvaliteten i utdanningene. Ved utlysningen i inneværende år er prosessen med saksbehandling effektivisert gjennom en nettbasert løsning. Denne løsningen har blitt godt mottatt, og det samlede omsøkte beløp overskrider de avsatte midler i betydelig grad. Den nettbaserte løsningen gjør samtidig at sekretariatet kan behandle en større søknadsmengde uten økende stabsmessig belastning.

For budsjettåret 2017 ber læringsmiljøutvalget om at utdanningsdirektøren også i 2017 setter av kr 300.000 fra eget budsjett, samt at styret kan finne midler til å styrke tiltaket med ytterligere kr 450.000, slik at det samlede beløp for læringsmiljøfremmende tiltak i 2017 blir kr 750.000,-.

Kostnad 2017

kr 450.000

 

3: Faglig mentorordning: 3 piloter

Resultatene fra Studiebarometeret 2015 viser at for Universitetet i Stavanger er det de to områdene «Praksis» og «Tilbakemelding og veiledning» som bidrar sterkest til å forklare variasjonen i tilfredshet blant studentene. StOr (og den nasjonale overbygningen NSO) har frontet faglige mentorordninger som det mest effektive tiltak for å møte studentenes behov for bedre tilbakemelding og veiledning. Læringsmiljøutvalget ber om at styret kan finne plass til tre pilotprosjekter med faglige studentmentorordninger (ett per fakultet), der det tas utgangspunkt i erfaringene med slike ordninger ved de universitetene som allerede gjør bruk av tiltaket (bl.a. UiO og UiT).

Studentassistenter

kr 120.000

Faglig personell

kr   60.000

Utvikling og organisering

kr   50.000

Total kostnad 2017

kr 230.000

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (29.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol