7.1: Systemeiere og systemansvar


Kapitlet beskriver av hva som menes med begreper som systemer, systemeiere, systemforvaltning og systemansvar, og hvordan disse inngår i vårt kvalitetssystem.

Bakgrunn

Som i øvrige statlige virksomheter må våre styringsmessige roller og ansvar må beskrives. Rollene systemeier og systemforvalter inngår i dette, og gjelder også for vårt kvalitetssystem. Begrepsbeskrivelsene nedenfor tar utgangspunkt i beskrivelsene som er utarbeidet av Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), og som kan benyttes av alle statlige virksomheter.

System

Begrepet system betegner «en sammenhengende helhet, eller en ordnet oversikt over en sådan» (Wikipedia). Hos oss benytter vi begrepet i en rekke sammenhenger. Vi har en del generelle virksomhetssystemer. Ut over kvalitetssystemet har vi eksempelvis økonomisystem, sikkerhetssystem, risikostyringssystem, lønns- og personalsystem. Vi har også en lang rekke mer spesifikke systemer. Eksempler på slike kan være teksbehandlingssystem, timeplanleggingssystem, opptakssystem, romplanleggingssystem, eksamenssystem, emneevalueringssystem, programevalueringssystem. Mange av systemene brukes aktivt i kvalitetsarbeidet.

Systemeier

Systemeieren inngår i ansvarsmatrisen i offentlige virksomheter. Difi beskriver systemeier slik: «En systemeier er en leder som er ansvarlig for å utvikle, forvalte og drifte et informasjonssystem. Dette vil ofte i større eller noen grad være basert på IKT. Systemeier benytter ofte en utpekt systemforvalter som operativt ansvarlig for de oppgaver systemeier har ansvaret for». Alle våre IKT-systemer er organsiert i tråd med dette, og IT-avdelingen vedlikeholder en oversikt over hvem som er systemeier for det enkelte IT-system virksomheten benytter. Systemeier er dermed også systemansvarlig, men systemeier vil ofte overlate forvaltningsansvaret til en systemforvalter.

Systemeier for kvalitetssystemet er styret.

Systemforvalter

Systemforvalteren er den person (eller stillingsinnehaver) systemeieren har pekt ut som operativt ansvarlig for et system på sine vegne. Systemforvalter rapporterer til systemeier, og er det normale knutepunktet inn mot ulike enheter og brukergrupper i de forhold som angår systemforvaltning. Forvaltningsoppgavene vil typisk omfatte utforming, anskaffelse/etablering, vedlikehold og driftsoppgaver (herunder ytelsesvurderinger), videreutvikling og revisjoner, og avvikling.

Systemforvalter for kvalitetssystemet er universitetsdirektøren.

 

«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.)

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (25.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol