Møtebok LU 29.03.2016


P360: 16/00080

Utvalg: Læringsmiljøutvalget (LU)
Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401, 4.etg. 
Dato: Tirsdag 29. mars 2016, kl. 1300-1500

 

Frammøtte utvalgsmedlemmer:

 • Dag Husebø, utvalgets leder, prorektor
 • Ingunn Folgerø, fakultetsdirektør HUM
 • Anine Klepp, student, leder StOr
 • Carina Birgitte Stenseth Lund, student
 • Merete Myhra, student
 • Karl Even Selvig, student

Utvalgsmedlemmer med forfall:

 • Johannes Nordrum Bratberg, student, nestleder LM, StOr
 • Eva Hærem, prodekan SV
 • Rolf Ringdal, ressursdirektør
 • Tom Ryen, førsteamanuensis, IDE

Sekretær: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

 

Til møteplanen ba Ingunn Folgerø om drøfting av honorarer for deltakelse i styrer og råd kunne tas inn som eventueltsak. Dette ble imøtekommet av utvalget som punkt i sak LU 18/16. 

Overgangen til nettdokumenter har gått smertefritt. Alle medlemmer og observatører benyttet digitale enheter, og ingen baserte sin aktivitet på papirutskrifter. Det ble foreslått å utvide dette til at også kalenderinnkallinger i Outlook også legges inn som del av innkallingsrutinen. Utvalget ga sin tilslutning til at denne justering blir gjennomført fra og med neste møtet.  

Sak LU 12/16 Godkjenning av innkalling til møtet 29. mars 2016: Vedtakssak. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak LU 13/15 Godkjenning av møtebok fra møtet 23. februar 2016: Vedtakssak. Møteboken ble enstemmig godkjent.

Sak LU 14/16 Budsjettinnspill for budsjettåret 2017: Vedtakssak.Utvalgssekretær Bjarte Hoem orienterte om saken, og om styrets nye modell for håndtering av regnskapsmessig overskudd i enhetene. Forslagene som lå i saken ble presentert og debattert, og fikk tilslutning fra utvalget. Anine Klepp orienterte om studentorganisasjonens nasjonale initiativ for faglige mentorordninger for studentene. Initiativet gjelder den rent faglige oppfølgingen, idet det allerede foreligger oppfølging av psykososiale forhold gjennom studentsamskipnadens ordninger samt gjennom ordninger som studentprest og liknende. Utvalget var enig i at utvalget bør følge opp initiativet gjennom å foreslå at det budsjetteres midler til studentmentorordning, i form av pilotprosjekt eller på annen måte. Studentorganisasjonen vil bidra til dette punktet på budsjettinnspillet gjennom ytterligere kontakt med NSO og ytterligere konkretisering. Vedtak: Utvalget ber om at innspill til institusjonens årlige budsjetteringsprosess oversendes økonomidirektøren. 

SAK LU 15/16 Tema for årets fellesseminar: Vedtakssak. Utvalgssekretær Bjarte Hoem orienterte om saken. Ut over de områdene som allerede inngår i utvalgets plan for 2016, var medlemmene bedt om å spille inn temaforslag i forkant av møtet. Forslaget som kom inn på denne måten, angikk et pedagogisk-didaktisk laboratorium. Forslaget ble meget godt mottatt av utvalget, og følgende momenter og muligheter framkom:

 • Som tema har dette et stort potensiale, både for idemyldring og med tanke på den digitale utfordringen.
 • Det kan omfatte perspektiver som studentaktiv læring og undervisning i like stor grad som det retter seg mot konkrete arealer som kan inngå i et slikt laboratorium.
 • Det kan omfatte pedagogisk og didaktisk utviklingsarbeid, og kan favne både diskusjoner om hva som vil være tjenlig innhold så vel som hva som vil være tjenlige fasiliteter.
 • Det kan egne seg godt for et workshop-format for gjennomføring.

Samtidig kan dette tema lett ses i forhold til det pågående initiativet for simulatorbasert senter for fremragende utdanning. Vedtak: Utvalget ber utdanningsdirektøren fortsette arbeidet med planlegging av årets fellesseminar under hensyn til uvalgets ønske om tema for årets seminar.

SAK LU 16/16 Eksternt medlem til LU: Vedtakssak. Utvalgssekretær Bjarte Hoem orienterte om saken, og utvalgsleder orienterte kort om de foreslåtte kandidatene. Gjennom utvalgsbehandlingen kom det fram at de foreslåtte alle ville være kompetente tilskudd til utvalget, og det kom ikke fram momenter som tilsa at noen av kandidatene åpenbart skulle prioriteres foran (eller bak) andre. Utvalget kom fram til å ville beholde den (alfabetiske) rekkefølge kandidatene hadde i saksframlegget når kandidatene skulle forespørres. Det ble ikke spilt inn ytterligere kandidater ut over disse tre, og utvalget ba utdanningsdirektøren arbeide videre med listen gjennom å forespørre kandidatene, og ba også utvalgslederen oversende den resulterende liste over forespurte kandidater til direktøren. Vedtak: Utvalget ber utvalgets leder om å oversende listen over foreslåtte kandidater til universitetsdirektøren, med den prioritering utvalget kom fram til.

SAK LU 17/16 StOr orenterer: Orienteringssak. StOr-leder Anine Klepp orienterte om oppkommende saker til studentparlamentmøptet 30. mars, der blant annet spørsmålet om valgt eller ansatt rektor, forhold knyttet til digitaliseringen av studiene og studiehverdagen, honorering av innsats i råd og utvalg, arbeidet med studentinkubatoren etter Demola-konseptet, og problemene knyttet til at internasjonale studenter ikke fritt kan velge hvor de vil bo, samt spørsmålet om det skal regnes som fusk å ha på seg smartklokke i eksamenslokalet..

SAK LU 18/16 Orienteringssaker: Utvalgssekretær Bjarte Hoem orienterte om sakens punkter. Angående årsrapporten fra Klagenemnda ble det bemerket at totalt antall saker var gått opp, hvor fusksaker er økt fra 12 til 23, og at det er stor forskjell på antall saker fra hvert fakultet (HF 3, SV 24, TN 32). Det er ikke gjort en nærmere analyse på hvorfor det er så få saker fra HF. Det er fortsatt et stort misforhold mellom andelen internasjonale studenter i studentpopulasjonen og andelen internasjonale studenter i den andelen som blir tatt i fusk. Angående Kunnskapsministerens invitasjon til innspill til kommende kvalitetsmelding har Kunnskapsdepartementet og Norsk studentorganisasjon invitert studentene til et innspillsseminar i Oslo 7. april. Fra UiS legger to studenter fram sine innspill for ministeren. Ut over punktene i saksdokumentet orienterte prorektor om den nye runden med Senter for Fremragende Utdanning som ble åpnet av NOKUT 17. februar, der UiS tar sikte på å kunne levere søknad innen fristen (13. mai 2016). Det foreslåtte eventuelt-punkt om honorarer ble tatt opp og belyst. Utvalget ønsket en sak om disse forholdene velkomment til utvalgets sakskart for et kommende møte.

 

Møteboka er godkjent av utvalgets leder 01.04.2016 og av utvalgets sekretær 01.04.2016.

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (01.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol