4.5.2: Universitetets studentevalueringer


Dette kapitlet beskriver hvordan universitetets studentevalueringer inngår i arbeidet med kvalitet.

Ved Universitetet i Stavanger benytter vi en kombinasjon av tidligdialoger og slutevalueringer på emnenivå, og programevalueringer på studieprogramnivå. Studiebarometeret benyttes stadig mer aktivt som en del av vårt evalueringsgrunnlag, og ble vurdert som det sentrale element for studentevalueringer på programnivå(*). Det nasjonale studiebarometeret gjennomføres bare for andre studieår (samt fjerde studieår for programmer som varer fire år eller mer). Mange institusjoner gjennomfører derfor studiebarometerundersøkelser lokalt, for å få studentens tibakemeldinger på andre årstrinn i programmene. 

Tidligdialog på emnenivå gjennomføres for så mange emner som mulig, og helst 2-4 uker etter undervisnings-start i emnet. Det kan benyttes en midtveisevaluering i stedet for tidligdialog på samme tidspunkt i de emner hvor undervisningen foregår over flere semester.

Sluttevaluering ev emner skal gjennomføres minst hvert 3. år for hvert emne/fag. Denne evalueringen er nettbasert. Spørreskjema til studenter og faglærer(e) formidles over nettet og besvares elektronisk. Studentrepresentant(er) og faglærer(e) sammenfatter evalueringen i en fellesrapport til instituttleder. Rapporten skal bl.a. inneholde forslag til forbedringstiltak, tidspunkt for gjennomføring og ansvar for gjennomføring.

 

 

 

«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.)  


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (26.09.2016)

Skriv ut artikkel print symbol