4.5.1: Oversikt


Dette kapitlet gir en oversikt over hvordan studentevalueringer inngår i arbeidet med kvalitet.

Studentenes evalueringer står som et sentralt element i arbeidet med kvalitet i utdanningene, både i Norge og i hele det europeiske høyere utdanningsområdet (European Higher Education Area - EHEA).

I Norge fastsetter Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) som det eneste direkte lovfestede krav til institusjonenes kvalitetssystemer at «Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring» (i § 1-6 Kvalitetssikring). Europeiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring i høyere utdannelse omfatter at studentenes evalueringer skal inngå i den løpende monitorering såvel som periodiske gjennomgang av programmene.

Vi bruker en kombinasjon av tidligdialoger og slutevalueringer til dette, samtidig som Studiebarometeret benyttes stadig mer aktivt som en del av vårt evalueringsgrunnlag.

Tidligdialog gjennomføres for så mange emner som mulig, og helst 2-4 uker etter undervisnings-start i emnet. Det kan benyttes en midtveisevaluering i stedet for tidligdialog på samme tidspunkt i de emner hvor undervisningen foregår over flere semester.

Sluttevaluering skal gjennomføres minst hvert 3. år for hvert emne/fag. Denne evalueringen er nettbasert. Spørreskjema til studenter og faglærer(e) formidles over nettet og besvares elektronisk. Studentrepresentant(er) og faglærer(e) sammenfatter evalueringen i en fellesrapport til instituttleder. Rapporten skal bl.a. inneholde forslag til forbedringstiltak, tidspunkt for gjennomføring og ansvar for gjennomføring.

 

 

«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.)  

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (20.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol