LU 14/16 Budsjettinnspill for budsjettåret 2017


Vedtakssak (P360 16/00080-19)

Saken gjelder: Læringsmiljøutvalget skal gi innspill til institusjonens årlige budsjetteringsprosess.

Bakgrunn

Både utvalgets mandat[1] og universitets- og høyskoleloven forutsetter at Læringsmiljøutvalget (LU) skal bidra til at styrets ansvar for lærings- og studiemiljøet oppfylles. Dette gjøres blant annet gjennom at utvalget gir de råd som er nødvendige for at lærings- og studiemiljøet sikres og har den påkrevde utviklingen[2]. Dette gjøres for det enkelte år gjennom utvalgets planer og rapporter. For tiltak med budsjettmessig konsekvens ut over inneværende planperiode, må utvalget gi styret råd om budsjettdisponeringer som det vil være behov for i neste periode. Fristen for slike budsjettinnspill er satt til 1. mai 2016 for innspill med virkning på budsjettet for 2017.

Utdanningsdirektørens forslag til budsjettinnspill

Utdanningsdirektøren inviterer utvalget til å diskutere hva som bør inngå i utvalgets innspill til institusjonens årlige budsjetteringsprosess. Det første av de foreslåtte tiltakene har utgangspunkt i de fire rapportene under tverrgående handlingsplan, som etter styrets behandling i sak 67/15 ble fulgt opp av en bredt sammensatt arbeidsgruppe som ga råd til universitetsdirektøren om tildelinger for 2015 og 2016. Det andre forslaget har bakgrunn i erfaringer med ordningen med læringsmiljøfremmende tiltak.

1: Oppfølging av UiS veikart 2015-2017: Læringsmiljøet, undervisningsformene og den digitale utviklingen

Som en del av tverrgående handlingsplan bevilget universitetsdirektøren kr 40.000 i 2015 til Universitetsbiblioteket til et forprosjekt for å gjennomføre et halvårs studieverksted for studenter. Bevilgningen ble brukt til å planlegge studiesenteret og gjennomføre opplæring av mentorer. Tiltaket ble satt i gang i februar i år. Det er ikke avsatt ekstra midler til å videreføre prosjektet utover første halvår, men det arbeides med å finne en løsning for videre drift. Universitetsbiblioteket søker om midler til å drive senteret i 2017.

Koordinator 40% stilling kr 210.000
10 mentorer, til sammen 25 timer pr uke kr 290.000
Drift kr   50.000
Total kostnad 2017 kr 550.000

 

2: Utvidelse av rammen for læringsmiljøfremmende tiltak

Utdanningsdirektøren har i flere år satt av midler i eget budsjett til læringsmiljøfremmende tiltak (LFT). For 2016 ligger det inne en post på kr 300.000. Dette er en disponering som utdanningsdirektøren har valgt å prioritere og som læringsmiljøutvalget disponerer.

Når midler til læringsmiljøfremmende tiltak har vært lyst ut har det hvert år kommet inn gode søknader som utdanningsdirektøren gjerne skulle hatt mulighet til å støtte. Disse søknadene gjelder tiltak som klart vil kunne bidra til å styrke kvaliteten i utdanningene. Ved utlysningen i inneværende år er prosessen med saksbehandling effektivisert gjennom en nettbasert løsning. Med denne løsningen vil også en større søknadsmengde være enklere å behandle.

For budsjettåret 2017 foreslår utdanningsdirektøren at det settes av kr 300.000 fra eget budsjett, og at styret finner midler til å styrke tiltaket med kr 450.000 til kr 750.000.

Kostnad 2017 kr 450.000

 

Forslag til vedtak:  ​Utvalget ber om at innspill til institusjonens årlige budsjetteringsprosess oversendes økonomidirektøren.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 16.3.2016.

Saksbehandlere: Eilef J. Gard og Marit Cecilie Farsund

Saksdokumentet i pdf-format:  LU 14-16 Budsjettinnspill for budsjettåret 2017.pdf

[1] Sist vedtatt i styresak US 73/11.

[2] Universitets- og høyskoleloven § 4-3.


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (17.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol