Møtebok LU 23.02.2016


P360: 16/00080

Utvalg: Læringsmiljøutvalget (LU)
Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401, 4.etg. 
Dato: Tirsdag 23. februar 2016, kl. 1000-1200

 

Frammøtte utvalgsmedlemmer:

  • Dag Husebø, utvalgets leder, prorektor
  • Johannes Nordrum Bratberg, student, nestleder LM, StOr
  • Ingunn Folgerø, fakultetsdirektør HUM
  • Eva Hærem, prodekan SV
  • Anine Klepp, student, leder StOr
  • Carina Birgitte Stenseth Lund, student
  • Merete Myhra, student
  • Rolf Ringdal, ressursdirektør

Utvalgsmedlemmer med forfall:

  • Tom Ryen, førsteamanuensis, IDE
  • Karl Even Selvig, student

Sekretær: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

 

Utvalgsleder Dag Husebø innledet møtet ved å presentere seg som utvalgets leder det kommende halvår, og gikk kort gjennom endringene i utvalgets mandat, med vekt på utvalgets sentrale rolle i arbeidet med å gjøre læringsmiljøet ved UiS bedre. Nyordningen med nettdokumenter for møteplan og møtets saker ble meget godt mottatt av medlemmene. Ordningen ble sett som en klar forbedring som blant annet ga bedre og enklere tilgang til saker, dokumenter og innhold.

Sak LU 01/16 Godkjenning av innkalling til møtet 23. februar 2016: Vedtakssak. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak LU 02/15 Godkjenning av møtebok fra møtet 10. november 2015: Vedtakssak. Møteboken ble enstemmig godkjent.

Den etteranmeldte sak LU 11/16 Utvalgsreglement (vedtakssak) ble behandlet i forkant av øvrige utvalgssaker. Utvalgssekretær Bjarte Hoem presenterte sakens bakgrunn. Fordelene med at det nå etableres et felles reglement for sentrale utvalg ble presentert, og det ble orientert om behandlingen av reglementet i Utdanningsutvalget uken før. Det samme reglement vil også bli presentert for forskningsutvalget. Læringsmiljøutvalget vedtok utvalgsreglementet enstemmig.

Sak LU 03/16 Årsrapport for utvalget for 2015: Vedtakssak. Utvalgssekretær Bjarte Hoem samt Stig Selmer-Anderssen fra sekretariatet orienterte om årsrapporten, og hvordan innhold og format har tilpasset seg universitetets planleggings- og rapporteringsprosesser. Utvalgsleder Dag Husebø pekte på at planen som inngår er på et overordnet nivå, og at utvalget selv må konkretisere dette gjennom sitt arbeid. Ikke minst gjelder dette planens fjerde målområde, om læringsmiljøet og de tverrgående satsingene. I debatten ble biblioteket trukket fram som en tverrgående ressurs, og bibliotekets kurs i akademisk skriving ble trukket fram som et godt eksempel. NOKUTs nye søknadsrunde for Sentre for fremragende utdanning (SFU) som åpnet 17. februar (søknadsfrist 13. mai) ble trukket fram som et tverrgående aktivitetsområde utvalget vil kunne ha stor interesse av å følge videre. Utvalget vedtok enstemmig sekretariatets forslag til årsrapport.

Sak LU 04/16 Utlysning av læringsmiljøprisen 2016: Vedtakssak. Utvalgssekretær Bjarte Hoem presenterte ordningens bakgrunn og hensikt. Gjennom en kort debattrunde kom utvalget fram til at utvalgsleder og utvalgssekretær skal se på utdelingsordningen for prisen, og eventuelt justere på denne. Vedtak (enstemmig): ​Læringsmiljøutvalget lyser også i år ut Læringsmiljøprisen med de statutter styret har vedtatt. Utlysningen vil skje i februar. Basert på diskusjonen i møtet vil utvalgets sekretariatet benytte de utlysningsstrategiene utvalget ble enige om.

Sak LU 05/16 Utlysing av midler til læringsmiljøfremmende tiltak: Vedtakssak. Utvalgssekretær Bjarte Hoem presenterte ordningens bakgrunn og hensikt, samt at utdanningsdirektøren også i år vil stille midler til rådighet for dette formål. Under debatten kom det fram at tiltak som faller inn under slik særskilt tilrettelegging som institusjonen uansett skal gjøre, faller utenfor målområdet for tildeling fra disse midlene. Det ble trukket fram at digitalisering i det vesentlige vil gavne alle, og ikke bare dem med behov for særskilt tilrettelegging. Utvalget ba om at kriteriene kunne få økt vekt på tiltak som hadde varig virkning (altså ut over tildelingsperioden), og at tiltaksforslag som også omfattet en beskrivelse av hvordan en slik varig virknins skulle oppnås, burde gis særskilt prioritet. Vedtak (enstemmig): Læringsmiljøutvalget ber utdanningsdirektøren om at det også i 2016 lyses ut midler til læringsmiljøfremmende tiltak ved UiS, med fokus på den digitale utviklingen og universell utforming av studienes omgivelser og innhold. LU ber om at utdanningsdirektøren ved utformingen av kriteriene for tildeling i 2016 tar hensyn til de råd utvalget fremmet under behandlingen av saken.    

Sak LU 06/16 Møteplan for studieåret 2016-2017: Vedtakssak. Utvalgssekretær Bjarte Hoem la fram møteplanen, og orienterte kort om føringene som lå til grunn for valg av datoer. Det ble orientert om at kompetansehevingskurset er planlagt gjennomført 8, 9, 10 september. Vedtak (enstemmig): ​Utvalget vedtar møteplan for studieåret 2016 – 2017 i samsvar med utdanningsdirektørens framlegg

Sak LU 07/16 Ny sammensetning av læringsmiljøutvalget: Vedtakssak. Utvalgssekretær Bjarte Hoem presenterte bakgrunnen for saken, om styrets invitasjon til innspill angående eksternt utvalgsmedlem, og om den forenklede framgangsmåte det var lagt opp til for å kunne nå tidsnok fram med et slikt innspill til styret. Under debatten kom det fram et fortsatt savn av et bredere observatørkorps i de nye utvalgssammensetningene enn hva arbeidsgruppen som vurderte utvalgenes sammensetning ga råd om, og det ble pekt på viktigheten av at også voksne studenters behov ble ivaretatt i de to utvalg. Vedtak (enstemmig): Utvalget godkjenner utdanningsdirektørens framlegg til forenklet framgangsmåte for tilråing om eksternt medlem til utvalget, og ber utdanningsdirektøren iverksette arbeidet.   

Sak LU 08/16 Studiebarometeret 2015: Vedtakssak.Utvalgssekretær Bjarte Hoem orienterte kort om saksopplegget. Deretter ga utdanningsavdlingens rådgiver Marit Cecilie Farsund en presentasjon av studiebarometerets hovedresultater, der årets resultater for UiS ble sammenlignet med fjorårets resultater for UiS samt med fjorårets resultater for sektoren nasjonalt (2015-tallene for sektoren foreligger ikke enda). Under debatten kom det fram at vi fortsatt har en utfordring når det gjelder å aktivere faglærerne godt nok i prosessen. Det er viktig at vi neste gang får til at flere setter av tid til å gjennomføre undersøkelsen, og at det velges tidspunkt som gir bedre deltakelse blant studentene. Vedtak (enstemmig): ​Læringsmiljøutvalget ber universitetet forespørre NOKUT og FSAT om studiebarometerets data kan implementeres som datakilde i STAR, slik at institusjonene på en mye enklere måte kan gjøre bruk studiebarometerets data, i tråd med egne så vel som departementets ønsker, samt å følge opp forespørselen slik det måtte være naturlig.

Sak LU 10/16 StOr orienterer: Orienteringssak. Saken ble flyttet foran sak LU 09/10 grunnet tidsnød hos StOr-leder Anine Klepp, som orienterte om aktiviteter og prosesser i StOr. Også dette semesteret er en av de sentrale utfordringene å gjøre studentene godt nok kjent med StOr og studentarbeidet. Utvalget var spesielt interessert i de erfaringer StOr hadde gjort seg under organisasjonens besøk ved vår ECIU-søsterinstitusjon i Twente. En åpenbar forskjell var travelheten og mylderet av studenter overalt på Twente. Både designlab'en ved Twente og institusjonens versjon av fremtidens klasserom ble trukket fram som inspirerende (og misunnelsesverdige) elementer. 

Sak LU 09/16 Pågående saker, planer og prosjekter: Orienteringssak. Utvalgssekretær Bjarte Hoem orienterte om den omlegging som nå gjennomføres når det gjelder utvalgets behandling av pågående saker, planer og prosjekter. Omleggingen betyr at den faste orienteringssaken på møtene går ut, og erstattes av en løpende, nettbasert orientering om pågående planer, prosjekter og aktivitetsområder. Omleggingen ble vel mottatt av medlemmene. Til punktet om studentombud ble det spilt inn at det for utvalgets del kanskje ville være like greit om styret i første omgang skulle legge opp til en delevaluering når ordningen skal evalueres.

 

Møteboka er godkjent av utvalgets leder 01.03.2016 og av utvalgets sekretær 23.02.2016. Møteboka er godkjent av utvalget 29.03.2016 (sak LU 13/16).

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (01.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol