Referat fra møte i lokalt hovedavtaleutvalg 30.04.08


Tid: kl. 14.00
Sted: HLK-252


Til stede:

Fra tjenestemannsorganisasjonene:
Astrid Engelsgjerd Parat
Gaute Auestad Utdanningsforbundet (UF)

Fra arbeidsgiver:
Tor Hauken dekan
Odd Folke Topland fakultetsdirektør
Olav Kylland referentSak 19/08 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Ingen merknader.


Sak 20/08 Godkjenning av referat fra møte den 27.03.2008
Ingen merknader.


Sak 21/08 Utlysing av kontorsjefstillinger ved IKS og IAS
Fakultetsdirektøren orienterte. I tillegg til de arbeidsoppgavene som står oppført vil også HMS og informasjonsarbeid bli lagt inn i stillingsbeskrivelsen.
UF stilte spørsmål ved om man heller bør lyse ut midlertidige stillinger inntil man har sikkerhet for finansiering etter 2008.
Fakultetsdirektøren viste til at man må forutsette at midlene legges inn i budsjettrammen.

Vedtak:
Lokalt hovedavtaleutvalg tilrår at det lyses ut stillinger som kontorsjef ved IKS og IAS.


Sak 22/04 Utlysing av stilling som seniorrådgiver (Utdanningsregion Rogaland)
Dekan orienterte om saken.

Vedtak:
Lokalt hovedavtaleutvalg støtter forslaget om å opprette ny stilling som seniorrådgiver knyttet til Utdanningsregion Rogaland.


Sak 23/08 Oppretting av stilling som professor II i historie
Dekan og fakultetsdirektør orienterte om saken. Organisasjonene hadde ingen innvendinger.

Vedtak:
Lokalt hovedavtaleutvalg tilrår at det opprettes stilling som professor II i historie. Stillingen utgjør 1/5 av full stilling og opprettes for perioden 01.08.08 – 31.12.12.


Sak 24/08 Orientering om:
- Prosjekt for økonomisk handlingsrom ved fakultetet

- Tildeling av strategiske midler


UF påpekte at det er viktig med forutsigbarhet. Det bør ikke være slik at fakulteter som ikke holder budsjettrammen blir belønnet. Ellers ingen merknader.


Sak 25/08 Ombygging avmøterom/pauserom Hulda Garborgs hus
Fakultetsdirektøren orienterte. UF påpekte at dette tiltaket burde vært iverksatt for lenge siden. Ellers ingen merknader.


Sak 26/08 Oppretting av stilling som førsteamanuensis i idrett
Fakultetsdirektør orientert om behov for å opprette ny stilling som førsteamanuensis i idrett ved IAS. Utlysingstekst ble fremlagt.
Organisasjonene hadde ingen merknader til dette.
 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (02.06.2014)

Skriv ut artikkel print symbol